Autoritatea Feroviară Română
AFER

Reglementari


2024


Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic2023


Ordonanta Guvernului nr. 14 / 2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotararea Guvernului nr. 310  2023, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
Ordinul MTI 934 / 2023, privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorai, calea de rulare și sistemul de energoalimentare al acestora
OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind  verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile  ferate din România
OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depășit durata normală de funcționare/durata de serviciu

2020


Ordinul nr. 1756 / 2020 prin care ONFR a fost desemnat ca organism responsabil cu desfasurarea procedurii de verificare in raport cu normele natonale pentru toate subsistemele structurale, potrivit prevederilor Directivei UE 2016/797 privind interoperabilitatea sistemul feroviar in Comunitate 
Ordinul nr. 743/2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România
OMTIC nr. 744/05.03.2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei
Hotărârea nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

2019


OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.


Ordinul nr. 1141/2019 pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate"

Coperta si preambul NORMATIV FEROVIAR NF 67 - 008:2018
Normativul feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate în cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"2018


Hotarârea Guvernului României nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 482/12.06.2018
Ordinul nr. 960/2018 privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cuşetă şi de dormit" ( Include Norma tehnică feroviară nr. 56-003: 2018 )
Ordinul nr. 1187/2018 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011  2017


Ordinul nr. 683/2017 Ordinul nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER (reformat 2018 - OMT nr. 1805 din 2018)2015


HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare - inclusiv H.G. 606 / 2015)
Hotararea Guvernului nr.606 / 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
OUG nr. 33 / 30.06.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar
HG nr. 467 / 24.06.2015 privind modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin HG nr.1611/2009
OMT nr. 635 / 08.05.2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
HG nr. 313 / 06.05.2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar - publicat în MO 321 din 12.05.2015
OMT nr. 681 / 27.05.2015 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor"
HG nr. 355 / 20.05.2015 pentru modificarea HG 21/2015
LEGEA nr. 67 / 01.04.2015 pentru aprobarea OUG nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OMT nr. 616 / 29.04.2015 privind modificarea şi completarea OMTI nr. 2180/2012
OMT nr. 615 / 29.04.2015 pentru aprobarea Procedurii de obţinere a permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor
HG nr. 161 / 11.03.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
LEGEA nr. 62 / 31.03.2015 Legea nr. 62/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
HG nr. 21 / 14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor2014


HG nr. 1078 / 03.12.2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
OMT nr. 1502 / 29.10.2014 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007, privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
OMT nr. 1503 / 29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
OMT nr. 1501 / 29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului  de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
OMT nr. 1466 / 20.10.2014 pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr.002, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1186/2001, Regulamentului de semnalizare nr.004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1482/2006, Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005, Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr.250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, precum şi pentru modificarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006.
OMT nr. 1255 / 18.08.2014 pentru aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoane de călători şi similare – Tabelul 3.2. din Anexa la OMTI nr.315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"
OG  nr. 26 / 28.08.2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr. 7/2005
OMT nr. 1126 / 02.07.2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005
HG nr. 616 / 23.07.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
OMT nr. 1061 / 20.06.2014 Regulament de exploatare pentru circulația trenurilor pe secția de circulație neinteroperabilă Aradu Nou - Sânnicolau Mare – Vălcani
OUG nr. 27 / 20.05.2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
HG  177 / 12.03.2014 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 643/2011
OMT nr. 558 / 09.05.2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"
HG  nr. 74 / 05.02.2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
OMT/OMS nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
Ordinul ministrului transporturilor nr. 558/2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"


2013


Ordinul ministrului transporturilor Nr. 1322 din 22.10.2013 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 744/2013 din 26/04/2013 privind conditiile in care sunt necesare autorizatii suplimentare de punere in functiune a vehiculelor autorizate initial intr-un alt stat membru UE, in vederea utilizarii pe reteaua feroviara din Romania


2012


Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulaţia trenurilor pe secţia de circulaţie neinteroperabilă Jebel – Giera
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii Nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 si km 27+650, aflate pe sectia de circulatie neinteroperabila Buda – Slanic
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 şi km 26+110, aflate pe distanţa de circulaţie Galanesti - Putna
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia convoaielor de manevra pe sectia decirculatie neinteroperabila Baia Mare – Baia Mare Nord
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2180/ 29.11.2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2179/ 29.11.2012 pentru modificarea art. 16 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta în vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din România
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1359 din 30.08.2012  pentru modificarea si completarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1352 din 28.08.2012 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"


2011


Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 884 din 22.11.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 703 din 14.09.2011 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Continutul documentatiei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanta, conservarea si evidenta vehiculelor"Ordinul
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 586 din 05.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor pe distanta Voislova – Boutari si retur
Hotararea Guvernului nr. 643 din 22.06.2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 443 din 15.06.2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere in functiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate
Ordinul ministrului transporturilor nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 135 din 24.02.2011 privind completarea art. 28 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - nr. 314, aprobata prin Ordinul Adjunctului Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr. 89/1989
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 79 din 28.01.2011 privind instituirea unor masuri suplimentare de siguranta feroviara aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructura feroviara neinteroperabila, operatorilor de transport feroviar si operatorilor economici - furnizori feroviari - autorizati sa efectueze lucrari de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare, care detin si utilizeaza drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora


2010


Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1043 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pe distanta de circulatie Marghita - Ramificatia Bogeu - Zona de manevra Popesti si retur
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 550 din 15.07.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare"
Hotararea Guvernului Nr. 877/18.08.2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii nr. 443/11.06.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Unsori pentru cutiile de osie cu rulmenti"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 346/30.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor prin pasajele rutiere Unguriu (km 26+997) si Nehoiu (km 71+162) aflate pe sectia de cale ferata neinteroperabila Berca - Nehoiasu
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii Nr. 112/15.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor pe distanta Oradea Est - Baile Felix si retur
Hotararea Guvernului Nr. 117/17.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii Nr. 37/19.01.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale"
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii nr. 36/19.01.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Instalatii de ventilatie/incalzire/climatizare. Cerinte pentru proiectare"


2009


Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 din 25/11/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar
DECIZIA directorului general al Autoritatii Feroviare Romane - AFER nr. 33 din 03.06.2009 privind aprobarea "Metodologiei privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in operatiunile de transport feroviar si cu metroul"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 721 din 15.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de exploatare al sectiei Padureni Arad - Graniceri
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 723 din 15.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de exploatare al sectiei Timisoara Vest - Cruceni
DECIZIA nr. 24 / 01.04. 2009 privind  inscriptionarea vehiculelor feroviare pentru care AFER a eliberat avize tehnice in conformitate cu prevederile  Ordinului ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 332/25.03.2009 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea amortizoarelor"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 331/25.03.2009 pentru aprobarea normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara - Instalatii fixe - Tractiune electrica. Prevederi de protectie impotriva socului electric prin atingere directa, pentru linii de cale ferata electrificate in sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz si 2 x 25 kV, 50 Hz"
DECIZIA nr. 20/17.03.2009  privind metodologia de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008


2008


Ordinul ministrului transporturilor nr. 1545/17.12.2008 pentru aprobarea  "Normelor privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor  structurale componente ale sistemului de transport feroviar conventional din Romania"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depasit durata normala de functionare/durata de serviciu
Ordinul ministrulului transporturilor nr. 1413/2008 din 13.11.2008  pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare si a normativelor feroviare pentru proiectarea, constructia, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1007/12.08.2008 privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructura feroviara - Instalatii fixe - Tractiune electrica - Conductor de protectie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinte"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 366/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Locomotive electrice de 5.100 kW si 3.400 kW. Prescriptii tehnice pentru revizii si reparatii planificate"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 365/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 363/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrica 060 DA de 2.100 CP. Prescriptii tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei in unitatile de tractiune, prescriptii pentru alimentare si echipare, precum si pentru curatarea si spalarea locomotivei"


2007


Ordinul ministrului transporturilor nr. 1172/2007 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 920/20.09.2007 pentru aprobarea Instructiunilor pentru exploatarea, revizia tehnica si repararea instalatiilor de energoalimentare ale caii ferate electrificate - nr. 354
Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania
Ordinul ministrului transporturilor nr. 441/15.06.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1719/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la metrou - 329 M


2006


Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2239 din 23.11.2006 pentru modificarea art. 10 lit. b) din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2122/2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor - nr. 099
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2256 din 27.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru diagnoza caii si liniei de contact efectuata cu automotorul TMC
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2240/23.11.2006 privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructura feroviara. Instalatii fixe. Tractiune electrica. Conductor de protectie principal. Partea 1: Calcul mecanic."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2229 din 23.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar - nr. 201
Hotararea Guvernului nr. 1561/2006 din 01.11.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2005 din 30.10.2006 pentru aprobarea efectuarii probelor de frana la trenurile de calatori formate din rame electrice seria Z 6100.
INDRUMATOR privind intocmirea REGULAMENTULUI TEHNIC DE EXPLOATARE A LINIILOR FERATE INDUSTRIALE
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1482/04.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare - nr. 004
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1408/27.07.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de calatori. Cerinte pentru proiectare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1407/27.07.2006 privind aprobarea normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Aparate de cale. Controlul ultrasonic."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1406/27.07.2006 privind aprobarea normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1405/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Vagoane de marfa. Prescriptii tehnice pentru reparare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1404/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor  de boghiuri ce echipeaza vagoanele de marfa si calatori."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1403/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Reutilizarea materialelor de cale recuperate in urma lucrarilor de intretinere si reparatie a caii."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1192/04.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Sudarea aparatelor de cale."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1015/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia  vagoanelor de calatori (clasa), a ramelor electrice si a  automotoarelor"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1014/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1013/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfa si calatori. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru efectuarea incercarilor si masuratorilor la echipamentele si instalatiile electroenergetice feroviare - nr. 357
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 587/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru seful de district linii - nr. 323
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 577/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalatiilor de electrificare - nr. 356
Legea nr. 55/ 16.03.2006 privind siguranta feroviara


2005


Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2262/29.12.2005 privind autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2261/29.12.2005 privind aprobarea Metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2122/06.12.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor - nr. 099
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1914/04.11.2005 pentru incetarea aplicabilitatii unor ordine ale ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1817/26.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia tehnica si intretinerea  vagoanelor in exploatare -nr. 250
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1816/26.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1815/26.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si franare - nr. 006
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1719/12.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea caruciorului demasurat calea la metrou - nr. 329 M
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1718/12.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru circulatia si exploatarea masinii multifunctionale autopropulsate  - MSM
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 940/14.06.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru seful de echipa intretinere cale  -  nr. 322   M
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 939/14.06.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea boghiurilor speciale pentru transportul tronsoanelor de sina precum si circulatia pe liniile de metrou a trenurilor care au in compunere astfel de boghiuri -  nr. 340/1M  
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 880/03.06.2005  pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 507/11.04.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizorul caii de rulare si sinei de contact si pentru revizorul de tunel -  nr. 321 M 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 481/04.04.2005 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Arcuri de suspensie. Prescriptii tehnice pentru verificare si reparare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 482/04.04.2005 privind aprobarea Normei tehnice feroviare  "Infrastructura feroviara. Placute din cauciuc asezate sub sina, utilizate la prinderea tip K" 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 483/04.04.2005 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vagoane de cale ferata cu ecartament normal. Portsaboti. Conditii tehnice pentru fabricare si reparare"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 484/04.04.2005 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Aplicatii feroviare. Cerinte de dimensionare a structurilor portante a vehiculelor feroviare. Incercari ale structurilor portante si a elementelor componente"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 167/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteze pana la 200 km/h", indicativ NE 032-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 168/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale", indicativ MP 038-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 169/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze pana la 200 km/h", indicativ NP 109-04


2004


Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2269/09.12.2004 pentru aprobarea modificarii si completarii Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizarii acestora
Hotararea Guvernului Nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 2207/29.11.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizia si intretinerea podurilor de cale ferata -  nr. 309
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 2068/09.11.2004 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul
Legea nr. 402 din 11.10.2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1825/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Taluze si versanti de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1826/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Osii montate conditii tehnice de calitate." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1828/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Protectie anticoroziva. Prescriptii tehnice pentru realizare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1829/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti."
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1830/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1831/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1832/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii  tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi, modernizate sau refactionate."
Ordonanta Guvernului nr. 58/29.07.2004 privind infiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara -  CENAFER 
Ordonanta Guvernului nr. 60/29.07.2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 417/08.04.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoateri de sub tensiune - nr. 317
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 572/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate - revizuire ID-28-76", indicativ ID-28-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 571/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferata", indicativ CD-27-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 570/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului", indicativ NP-095-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 416/08.03.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata - nr. 311


2003


Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1044/18.12.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1132/16.07.2003 pentru aprobarea "Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1131/15.07.2003 pentru aprobarea "Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate"
Legea nr. 238/02.06.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 519/03.04.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate - nr. 300


2002


Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1851/11.11.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea - nr. 271
Legea nr. 3/10.01.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor


2001


Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1206/04.09.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul


2000


Ordinul ministrului transporturilor nr. 1002/27.12.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie - nr. 115
Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/20.03.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare, precum si pentru stabilirea formei, modelului si continutului legitimatiei speciale de control
Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/13.04.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul


1999


Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/26.07.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul
Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinand agentilor economici
Ordinul ministrului transporturilor nr. 340/28.06.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizarii acestora
Ordinul ministrului transporturilor nr. 341/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou
Ordinul ministrului transporturilor nr. 141/15.03.1999 privind stabilirea competentelor si procedurilor de elaborare a reglementarilor specifice in transportul feroviar si cu metroul


1998


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 12/07.07.1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane (Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 9 septembrie 2004)
Ordinul ministrului transporturilor nr. 650/07.12.1998 pentru organizarea si exercitarea controlului si inspectiei de stat in transportul feroviar si cu metroul si pentru unele masuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferata.
Hotararea 626 din 24-09-1998 la 11-04-2023 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER (cu modificarile si completarile ulterioare)
Ordonanta 95 din 27-08-1998 la 3-02-2023 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificarile si completarile ulterioare)