Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

01/07

2019
În conformitate cu prevederile art. 41. art. 41.1, art. 43. art. 44 şi art. 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se organizeaza examen pentru promovarea în funcţiile de:

- EXPERT gradul III — 1 post - prin transformarea postului de expert debutant din statul de funcţii al Scrviciului Fonduri Structurale, Investiţii, Achiziţii din cadrul AFER;
- CONSILIER JURIDIC gradui IA — 1 post - prin transformarea postului de consilier juridic gradul I din statul de funcţii al Serviciului Fonduri Structurale, Investiţii, Achiziţii din cadrul AFER.

1. Data, ora şi locul desfăşurării examenului — 23.07.2019 ora 10.00, la sediul Autorităţii Feroviare Române - AFER. corp B, parter, camera 101.