Autoritatea Feroviară Română
AFER


GHID DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE LUCRU (AL) 
PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE LA LINIILE FERATE INDUSTRIALE,
FARA ACCES LA INFRASTRUCTURA FEROVIARA 1.                 Generalitati

1.1 Autorizatia de lucru (AL) pentru lucrari de interventie la linii ferate industriale fara acces la infrastructura feroviara se poate emite oricarei persoane juridice solicitante care depune la AFER o cerere in acest sens.
1.2 Autorizatia este un document nominal si netransmisibil. Pentru lucrarile de interventie la LFI care constau in reparatia acesteia, autorizatia este valabila pentru o perioada de timp egala cu perioada de executie a lucrarilor proiectate. Perioada de executie a lucrarii este perioada de timp scursa de la inceperea si pana la receptia lucrarii.
1.3 Pentru lucrarile de interventie ce constau in lucrari de intretinere, perioada de valabilitate a autorizatiei este de maxim 5 ani.
 
2.                 Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de lucru

2.1 In vederea acordarii autorizatiei, solicitantul trebuie sa depuna la AFER un dosar cu urmatoarele documente:
      - cerere pentru acordarea autorizatiei, din care sa rezulte:
          a) denumirea persoanei juridice solicitante;
          b) adresa sediului solicitantului;
          c) numarul de inregistrare la registrul comertului;
          d) categoria lucrarilor de interventie care fac obiectul solicitarii, definite conform instructiilor in vigoare privind lucrarile de intretinere si reparare a caii ferate;
          e) perioada de timp pentru care solicita eliberarea autorizatiei de lucru.
       - memoriu justificativ care sa cuprinda:
          a) necesitatea  si oportunitatea lucrarilor de interventie;
          b) reglementari specifice privind operatiile de circulatie/manevra pe perioada executarii lucrarilor de interventie;
          c) atributiile si responsabilitatile personalului insarcinat din partea beneficiarului cu urmarirea lucrarilor de interventie;
          d) datele caracteristice ale liniei - tip sina, tip traverse, tip prindere, ecartament, lungime, declivitate, razele curbelor, rezistenta  caracteristica, dupa caz;
          e) datele caracteristice ale aparatelor de cale - tip, traverse, ecartament, tangenta, raze, dupa caz;
          f) sistemul de remorcare a vehiculelor feroviare, utilizat pe linia industriala.
          g) acte doveditoare asupra proprietatii LFI la care se intervine prin lucrari sau imputernicirea proprietarului LFI pentru executarea acestora;
          h) decizia privind nominalizarea personalului propriu, responsabil cu siguranta circulatiei pe perioada executarii lucrarii de interventie (copie)
          i) lista cuprinzand datele de identificare a produselor feroviare critice folosite la lucrare si a furnizorilor acestora (denumire, adresa);
          j) datele de identificare a agentului economic care efectueaza lucrarea - denumire, copie dupa autorizatia de furnizor feroviar, copie dupa agrementul tehnic feroviar;
          k) avizul scris al proprietarilor de LFI aflati in amonte, in cazul in care lucrarea de interventie se efectueaza pe o linie ferata industriala de     tranzit;
          l) plan de situatie cu perimetrul in care se va executa interventia, la scara convenabila, care sa cuprinda amplasarea constructiilor si drumurilor de acces aferente;
          m) acordul de mediu, pentru lucrari de interventie care cad sub incidenta Legii nr. 137/1995,  republicata;
          n) avizul de gospodarire a apelor, pentru lucrari de interventie care cad sub incidenta Legii nr. 107/1996;
          o) avizul scris al gestionarilor cailor de comunicatie intersectate, conform prevederilor art. 8 pct. (3) din Hotararea de Guvern nr. 2299 din 14.12.2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” - SA;
          p) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca pe perioada valabilitatii autorizatiei se angajeaza:
                - sa permita accesul neconditionat al reprezentantilor AFER in scopul verificarii veridicitatii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei si a respectarii conditiilor impuse prin autorizatia de lucru emisa de AFER;
                - sa nu execute alte tipuri de lucrari de interventie la linia industriala in afara celor mentionate in autorizatia de lucru;
                - sa angajeze pentru executia lucrarilor doar agenti economici care detin autorizatie de furnizor feroviar si/sau agrement tehnic feroviar pentru tipul de lucrari solicitat si care sunt in vigoare la data si pe perioada executiei;
                - sa respecte normele tehnice, regulamentele si instructiile specifice in vigoare;
          q) documente justificative pentru perioada solicitata, precum si pentru oportunitatea  executiei lucrarilor de reparatie/intretinere;
          r)       dovada platii tarifului aferent verificarii documentatiei si emiterii AL.
2.2 SLFI va comunica oficial solicitantului decizia de acordare sau de neacordare a autorizatiei, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. Decizia de neacordare a autorizatiei va fi motivata.
2.3 Daca in termen de 30 de zile lucratoare solicitantul face dovada eliminarii cauzelor care au stat la baza deciziei de neacordare, AFER va acorda autorizatia.
2.4 In situatia in care prin actiuni de verificare efectuate de catre personalul AFER se constata nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei, AFER poate suspenda autorizatia acordata. Decizia de suspendare se comunica, motivat, detinatorului.
2.5 Daca in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii detinatorul autorizatiei face dovada eliminarii cauzelor care au stat la baza deciziei de suspendare, AFER va decide incetarea suspendarii. In caz contrar, autorizatia se retrage.
2.6 Pe perioada suspendarii autorizatiei, detinatorul are obligatia opririi lucrarilor de interventie la LFI.
2.7 Perioada de suspendare a autorizatiei nu prelungeste termenul de valabilitate a acesteia.
2.8 In cazul retragerii autorizatiei, acordarea unei noi autorizatii de lucru se face in baza unei noi cereri,  insotita de documentele precizate la pct. 2.1.
2.9 In situatia in care solicitantul nu incepe lucrarile in termen de 60 de zile de la data aprobata, detinatorul acesteia este obligat sa avizeze AFER.
2.10 Autorizatia de lucru se va inmana beneficiarului sub semnatura de primire.
 
3.                 Dispozitii tranzitorii si finale

3.1 Detinerea autorizatiei de lucru nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea lucrarilor de interventie executate.
3.2 Efectuarea de lucrari de interventie la LFI fara autorizatie de lucru constituie contraventie si se pedepseste conform legislatiei in vigoare.
3.3 Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a autorizatiei se depun la  Conducerea Autoritatii Ferviare Romane - AFER, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei.
3.4 Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora, iar decizia de solutionare se comunica in scris contestatarului sub semnatura directorului general.
3.5 Decizia poate fi atacata in justitie, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.