Autoritatea Feroviară Română
AFER

 

GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI DE

AUTORIZARE  DIN  PUNCT  DE  VEDERE TEHNIC  A  STATIILOR  DE  CALE  FERATA

         

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere tehnic a statiei de cale ferata conform prevederilor OMT 340/1999, modificat si completat prin OMTCT 2269/09.12.2004, este necesara depunerea unui dosar de autorizare la AFER.

Dosarul va fi constituit conform art. 5 din Anexa 1 la Ordinul MT 340/ 28.06.1999, modificat prin OMT nr. 2269/09.12.2004, si va cuprinde documentele precizate mai jos, precum sichestionarul de autoevaluare.

A) Cerere pentru obtinerea autorizatiei, in care sa se mentioneze: 

- denumirea solicitantului 
- unitatea careia i se subordoneaza solicitantul
- localitatea si adresa la care solicitantul isi are sediul
- numarul de inregistrare la Registrul Comertului
- denumirea si gradul statiei c.f. pentru care se solicita autorizatia sau denumirea HM, HCV si statia la care este afiliata
- tipul de trafic (marfa si/sau calatori)

B) MEMORIU TEHNIC, care trebuie sa contina:

1. Date generale:
  a) Denumirea statiei, codul SIRUES, gradul, adresa, telefon si fax
  b) Amplasament pe reteaua CFR
  c) Subordonarea statiei
  d) Tipul de trafic (marfa si/sau calatori)
  e) Subunitati si posturi afiliate (denumirea si felul: HM, hcv, hc, PM, PO si codul)
  f) Profilul de activitate ( se vor descrie principalele activitati si operatiuni desfasurate in statie)

2. Structura organizatorica a statiei
   Elementele pe care trebuie sa le contina:
     a) Organigrama statiei, care va cuprinde:
          - compartimentele statiei, cu numarul personalului normat si existent al statiei, repartizat pe functii si compartimente
         - semnatura de aprobare, numarul si data la care a intrat in vigoare
         - semnatura sefului de statie, pentru conformitate, la data transmiterii documentatiei tehnice
     b) Atributiile compartimentelor, descrise pe scurt

3. Schema liniilor de cale ferata si schemele - bloc ale instalatiilor SCB, IFTE, ELF, TTR;
     a) Schema liniilor de cale ferata
          * Se accepta ca schema statiei sa fie schita statiei, intocmita in conformitate cu situatia reala existenta pe teren. Se vor figura dupa caz: cladirea de calatori cu poziţia km., cabine de acari, posturi de miscare, mese de manevra, magazii, peroane, rampe de incarcare-descarcare, semnalele fixe, schimbatoarele de cale si sabotii ficsi de deraiere, treceri la nivel dotate sau nu cu bariere, racordurile liniilor ferate industriale, alte cladiri apartinand subunitatilor cu specific feroviar (depouri, revizii de vagoane, subunitati L, CT, IFTE etc.). Pe schita se va trece data si va fi semnata de seful de statie.
          * Se va prezenta tabelul cu liniile din statie, care va cuprinde: numărul (denumirea), afectarea, lungimea constructiva, lungimea reala, lungimea utila. Daca este cazul se vor prezenta separat liniile de ecartamente diferite sau care linii sunt electrificate.
          * Pentru liniile din incinta statiei care sunt in proprietatea unor agenti economici, se va mentiona denumirea acestora.
     b) Schemele - bloc ale instalatiilor CT, SCB, IFTE, ELF si TC
           * Schema - bloc a fiecarui tip de instalatie existenta in statie trebuie sa fie intocmita si semnata de seful subunitatii de specialitate care detine instalatia si are in sarcina intretinerea acesteia.
          * Pentru instalatiile CT si SCB din statie se vor mentiona tipul acestora, iar pentru linia curenta spre fiecare statie vecina se va specifica tipul instalatiei.
          * Schemele vor fi vizate de seful de statie pentru conformitate cu ceea ce exista pe teren, la data transmiterii documentatiei.

4. Planul cladirilor din incinta statiei, cu precizarea suprafetelor destinate activitatilor specifice transportului feroviar de marfuri si de calatori, precum si altor activitati:
          * Planurile cladirilor de exploatare din incinta statiei vor fi intocmite de catre detinatorul cladirii si trebuie sa fie datate si semnate  de seful de statie pentru conformitate.
          * Pe fiecare plan se va mentiona denumirea cladirii, se va desena schita acesteia si se va specifica destinatia, suprafata si ce agent economic utilizeaza fiecare incapere.

5. Capacitatile de circulatie si de prelucrare ale statiei si gradul de utilizare a acestora:
          * Capacitatile de circulatie si de prelucrare ale statiei, precum si coeficientul de solicitare a diferitelor elemente trebuie sa fie conforme  cu datele din Anexa 8 din PTE-ul statiei.

6. Lista principalelor dotari tehnice existente, necesare pentru desfasurarea activitatilor cu specific feroviar, pentru securitatea si sanatatea muncii, pentru apararea impotriva incendiilor, pentru prevenirea si combaterea calamitatilor naturale si pentru instruirea personalului  
Vor fi enumerate dotarile tehnice existente, pentru:
      - desfasurarea activitatilor cu specific feroviar
     - instruirea personalului (sala Scoala personalului cu dotarile respective)
     - securitate si sanatate in munca (echipamente individuale, afise, indicatoare, legislatie etc.)
     - aparare impotriva incendiilor (plan de aparare impotriva incendiilor, mijloace de stingere incendii – hidranti, stingatoare, picheti, utilaje de stingere incendii, legislatie etc.)
     - prevenirea si combaterea calamitatilor naturale (adapost, mijloace de alarmare etc.)

7. Lista principalelor proceduri specifice de lucru, proprii statiei respective
          * Va fi specificat ca procedurile specifice de lucru se regasesc in Planul Tehnic de Exploatare a statiei aprobat cu nr. …, la data ….
          * Vor fi mentionate reglementarile cu caracter general feroviar si cele specifice de exploatare in vigoare: regulamente, instructiuni, instructii, ordine, dispozitii, legislatie etc.
 
C) Dovada platii tarifului pentru acordarea autorizatiei conform OMT nr. 137/21.08.2003 publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 611/29.08.2003.

Contravaloarea activitatii de autorizare calculata in lei, la cursul de schimb valutar al BNR valabil in ziua platii, se va achita, prin ordin de plata sau numerar, in contul AFER. 

D) Declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca pe perioda de valabilitate a autorizatiei de functionare se angajeaza:

      - sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei;
     - sa respecte normele si reglementarile obligatorii in organizarea si desfasurarea activitatii in statiile c.f.;
     - sa comunice la AFER data inceperii si dupa caz, data intreruperii activitatii statiei, in cazul in care perioada de intrerupere a activitatii este mai mare de 6 luni;
     - sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate.
      

          NOTA

In cazul in care statia c.f./halta este concesionata de la C.N.C.F. „CFR” S.A., cererea de autorizare va fi facuta de catre proprietar, respectiv C.N.C.F. „CFR” S.A. Chestionarul de autoevaluare va fi intocmit de catre seful statiei (apartinand concesionarului) si va fi vizat de catre Divizia Trafic din cadrul C.N.C.F. „CFR” S.A. Memoriul tehnic, precum si celelalte piese de la dosar vor fi intocmite de catre concesionar si vizate de catre Divizia Trafic - C.N.C.F. „CFR” S.A.
Dupa transmiterea dosarului solicitat la AFER,  acesta va fi analizat, urmand a se comunica in scris daca este necesara completarea lui.
Dosarul va fi paginat, iar adresa de inaintare va contine si lista documentelor anexate.
Un exemplar al dosarului de autorizare se va regasi obligatoriu la seful statiei c.f. sau inlocuitorul legal al acestuia.