ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFEROrdinul nr. 1756 / 2020 prin care ONFR a fost desemnat ca organism responsabil cu desfasurarea procedurii de verificare in raport cu normele natonale pentru toate subsistemele structurale, potrivit prevederilor Directivei UE 2016/797 privind interoperabilitatea sistemul feroviar in Comunitate 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară în vederea definirii unui nivel optim de armonizare tehnică, pentru a permite facilitarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de transport feroviar în interiorul Spaţiului Economic European şi cu statele terţe şi pentru a contribui la finalizarea spaţiului feroviar unic european şi realizarea progresivă a pieţei interne


OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
Legea nr. 55/16.03.2006 privind siguranta feroviara (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare)


OMT nr. 706/2017 privind aprobarea Structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române – AFER


Ordinul nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER


HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
OMTIC nr. 908/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului 
Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE


Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/13.04.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul


Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european
HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar


OMT nr. 141/1999 privind stabilirea competenţelor şi procedurilor de elaborare a reglementărilor specifice în transportul feroviar şi cu metroul
Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative


OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)
HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004
OMTCT nr. 880/2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 60/2004


OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora (cu modificările si completarile ulterioare)


OMT nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, nr. 906


Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/26.07.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul