ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Legislatie europeana / Directive si RegulamenteRegulamentul (UE) 2016/796 din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei din 2 mai 2018 privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei din 13 iunie 2018 de stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate


Directiva (UE) 2016/797 din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în UE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/545 AL COMISIEI din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.
RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar în Uniune (2018/C 253/01)
Decizia nr. 2009/965/CE privind documentul de referinţă menţionat la art. 27 alin. (4) din Directiva 2008/57/CE
Decizia nr. 2011/155/CE privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE
Decizia nr. 2007/ 756/CE de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzute la art.14 alin.(4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE (consolidată - 2014)
Decizia 2011/665/CE privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare (ERATV)
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/250 AL COMISIEI din 12 februarie 2019 privind modelele de certificate și de declarații „CE” pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declarație de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat și procedurile de verificare „CE” a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei
Decizia nr. 2010/713/CE privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în STI adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE
RECOMANDAREA COMISIEI 2014/897/UE din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în functiune si utilizarea subsistemelor structurale si a vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE si 2004/49/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului


Directiva (UE) 2016/798 din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară.