ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

PREZENTARE

In conformitate cu prevederile HG 108/2020 privind interoperativitatea sistemului feroviar si a Hotararii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare,  Organismul Notificat Feroviar Roman - AFER notificat la Comisia Europeana si in conformitate cu cerintele exprimate in HG 108/2020, in directiva 2016/797/CE, in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management
publicarea periodica a informatiilor relevante, in baza de date ERADIS, referitoare la: certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase
Numarul de inregistrare al Organismul Notificat Feroviar Roman - AFER ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS 18001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Organism certificare sisteme de management"

Ca organism desemnat ONFR efectuaza urmatoarele activitati:
verificare „NNTR” a subsistemelor structurale  si vehiculelor;
intocmirea, publicarea periodica si actualizarea anuala a registrelor infrastructurii si materialului rulant;
efectuarea verificarilor tehnice de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine si emiterea de documente specifice;
certificarea/omologarea materialelor, componentelor si echipamentelor utilizate la construirea, modernizarea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare, altele decat cele care intra sub incidenta interoperabilitatii sistemului de transport feroviar transeuropean, si, dupa caz, elaboreaza certificate de omologare sau agremente tehnice pentru acestea;
analizarea si avizarea documentatiilor tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar si cu metroul, in conformitate cu specificatiile tehnice in vigoare;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a operatorilor economici care efectueaza lucrari de constructie, modernizare, reparare si intretinere a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
efectuarea de verificari si de incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti, pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;
autorizarea/atestarea laboratoarelor de incercari, precum si a standurilor si dispozitivelor speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si emiterea de documente specifice;
inspectia tehnica la furnizori pentru tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa prin acte normative.

CINE SUNTEM
ONFR este un organism independent care functioneaza in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER.
ONFR este independent in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional fata de orice operator de transport feroviar sau operator economic care efectueaza astfel de servicii.

In activitatile sale specifice (analiza/evaluare/avizare documentatii tehnice; incercari de laborator; omologare tehnica; verificare/evaluare conformitate produse/servicii; control produse/servicii  prin inspectii tehnice), ONFR utilizeaza experti tehnici, ingineri specialisti/auditori, experimentati si familiarizati cu astfel de actiuni, care sunt desemnati avand in vedere competenta specifica fiecaruia, in domeniul feroviar sau in alte domenii.

Politica ONFR in domeniul calitatii, bazata pe impartialitatea si obiectivitatea sa, este de a promova deplina incredere consumatorilor/utilizatorilor ca produsele/serviciile furnizorilor, care solicita certificarea conformitatii produselor/serviciilor lor, raspund integral cerintelor prevazute in specificatiile/reglementarile nationale si internationale.
     
Transpunerea in practica a politicii ONFR, are in vedere urmatoarele obiective:
cunoasterea si respectarea cerintelor esentiale din reglementarile nationale si internationale in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul;
aplicarea procedurilor de certificare a produselor/serviciilor in conformitate cu cerintele prevazute in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe, specificatiile tehnice/standardele nationale sau internationale si respectiv in SR EN ISO/CEI 17065, intr-o maniera care sa ii confere credibilitate si recunoastere pe plan national si international;
abordarea impartiala a certificarii, a conformitatii produselor/serviciilor, numai pe baza dovezilor obiective care sa demonstreze competenta furnizorilor de a realiza continuu produse/servicii conforme cu cerintele cuprinse in specificatiile/reglementarile nationale si internationale;
asigurarea accesului neconditionat si nediscriminatoriu al clientilor la serviciile de certificare a conformitatii oferite de ONFR;
respectarea obligatiilor si termenelor stabilite in contracte si asigurarea raspunsurilor prompte la solicitarile clientilor referitoare la certificarea produselor;
utilizarea de personal competent, experimentat, recunoscut, supus perfectionarii permanente;
utilizarea unui sistem de tarife pentru activitatile sale, accesibil clientiilor sai;
respectarea confidentialitatii informatiilor obtinute in procesul de evaluare/certificare;
aplicarea, de catre personalul ONFR implicat in certificare, a procedurilor si regulilor sistemului de certificare, in cadrul unui sistem al calitatii intern, documentat, flexibil si supus permanent analizei in vederea imbunatatirii sale.


CUI NE ADRESAM
gestionarilor de infrastructura;
operatorilor de transport feroviar si cu metroul si partenerilor lor;
producatorilor / constructorilor de componente si subansambluri specifice pentru material rulant si infrastructura feroviara (cale, sisteme de alimentare energetica, comanda-semnalizare-control);
organizatiilor care asigura mentenanta sau realizarea de transformari ale infrastructurii feroviare si ale materialului rulant de cale ferata (modificari, reamenajari, transformari, etc.) cu exceptia operatorilor care asigura intretinerea vagoanelor de marfa.
furnizorilor de produse / servicii pentru certificarea pe domeniul voluntar.ACCES SERVICII ONFR

Accesul la serviciile noastre se face pe baza de solicitare scrisa, neconditionat si nediscriminatoriu fata de orice client.