ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

GHID pentru ACORDAREA AVIZULUI TEHNIC

ACORDAREA AVIZULUI TEHNIC PENTRU VEHICULELE FEROVIARE
CARE AU DEPASIT DURATA NORMALA  DE FUNCTIONARE/DURATA DE SERVICIU

- GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI -
1. Cerinte
Avizul tehnic pentru mentinerea in functiune a vehiculelor feroviare, a caror durata normala de functionare, stabilita in conformitate cu prevederile HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, a fost depasita, precum si pentru acordarea unei noi durate normale de functionare vehiculelor feroviare, care au depasit durata de serviciu stabilita de OMTI nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate" sau de proiectant / constructor, pentru vehiculele care nu sunt cuprinse in OMTI nr. 315/2011, se elibereaza daca vehiculul feroviar, pentru care s-a solicitat mentinerea in functiune sau acordarea unei noi durate normale de functionare, indeplineste cumulativ cerintele reglementate prin art.2 din Norma OMT nr. 1484/2008.
In cazul drezinelor pantograf si al drezinelor macara se vor aplica prevederile Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate", aprobat prin OMTI nr. 1352/2012, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 04.09.2012.
Conform prevederilor OMT nr. 1484/2008, verificarea din punct de vedere tehnic a respectarii conditiilor prevazute la art. 2 din Norma se efectueaza de catre o comisie de evaluare tehnica, pentru fiecare vehicul feroviar, la operatorul economic autorizat care executa reparatia planificata cu ridicarea de pe osii/boghiuri, conform reglementarilor specifice in vigoare. Detinatorul vehiculelor feroviare va anunta, in scris la AFER, perioada in care acestea se afla la un operator economic autorizat, in vederea intrunirii comisiei de evaluare tehnica.

2. Documente necesare
Pentru obtinerea avizului tehnic pentru mentinerea in functiune a vehiculelor feroviare care au depasit durata normala de functionare, precum si pentru acordarea unei noi durate normale de functionare vehiculelor feroviare care au depasit durata de serviciu, detinatorul vehiculelor feroviare trebuie sa depuna la AFER un dosar care sa contina urmatoarele documente:
a)
cererea (inclusiv tabelul anexa) pentru acordarea avizului tehnic;
b)
documentele din care sa rezulte urmatoarele date pentru fiecare vehicul feroviar nominalizat in cerere:
 
anul de fabricatie si, dupa caz, de modernizare;
 
data efectuarii ultimei reparatii planificate cu ridicarea de pe osii/boghiuri (RP, RR, RG, RK, dupa caz) si denumirea operatorului economic executant;
 
data efectuarii reparatiilor accidentale datorate deformarii sau distrugerii unor elemente componente din structura de rezistenta a vehiculului feroviar, cu precizarea datei la care s-au efectuat aceste reparatii, si denumirea operatorului economic reparator care a efectuat fiecare reparatie, daca este cazul;
 
modificarile, imbunatatirile sau modernizarile efectuate, cu precizarea anului in care au fost realizate, daca este cazul;
 
denumirea operatorului economic reparator autorizat si data preconizata pentru prezentarea vehiculului feroviar in vederea convocarii comisiei de evaluare tehnica;
 
denumirea operatorului economic reparator autorizat care va pregati vehiculul pentru evaluarea starii tehnice a structurilor de rezistenta, precum si intervalul de timp in care poate fi convocata comisia de evaluare tehnica;
c)
actul doveditor al dreptului de proprietate (copie);
d)
copia agrementului tehnic feroviar pentru vehiculul/vehiculele feroviar/feroviare din import;
e)
dovada platii tarifului aferent prestatiei (copie), conform OMTI 2180/29.11.2012.

3. Alte reglementari
In conformitate cu Decizia nr. 105/24.10.2013 a Directorului General al AFER, vehiculele feroviare pentru care, in conformitate cu prevederile OMT nr. 1484/2008 s-a eliberat un aviz tehnic de mentinere in functiune sau de acordare a unei noi durate de functionare, vor avea inscriptionate urmatoarele date:
seria si numarul avizului tehnic emis de AFER;
data emiterii avizului tehnic;
data expirarii avizului tehnic.
Datele mentionate mai sus vor fi inscriptionate intr-un tabel cu formatul (L x 1) : 200 mm (50 + 100 + 50) x 100 mm (50 + 50), dupa cum urmeaza:
Nr. AV. TH.
0000/00.0000
AFER
AV. TH. EXP
00.0000
-

Nr. AV. TH. = numarul/data emiterii avizului tehnic;
AV. TH. EXP. = data la care expira avizul tehnic;
datele de emitere, respectiv expirare a avizului tehnic, ce se vor inscrie in coloana a doua vor cuprinde luna si anul (cate doua cifre pentru luna, iar pentru an patru cifre);
literele si cifrele vor avea inaltimea de 20 mm, iar liniile vor avea grosimea de 3 mm;

Inscriptionarea se va face in culoare alba pe fond negru, pe ambele parti ale vehiculului, astfel:
a) vagoane de calatori si automotoare - la partea inferioara a peretelui lateral, sub prima fereastra, la un singur capat;
b) vagoane de marfa cu pereti laterali - la partea inferioara a peretelui lateral, in prima treime a vagonului la un singur capat;
c) vagoane de marfa fara pereti laterali - in prima treime a longeroanelor laterale, la un singur capat;
d) locomotive - pe usile de acces in cabina;
e) pentru alte tipuri de vehicule sau in cazul in care nu se pot respecta conditiile de mai sus, se vor intocmi propuneri individuale privind locul de inscriptionare.

Inscriptionarea vehiculelor se va face pe baza desenelor elaborate, in conformitate cu prevederile de mai sus, prin grija detinatorului si avizate de catre AFER. Inscriptionarea se va face de catre detinatorul vehiculului prin intermediul unui operator economic autorizat pentru lucrari de inscriptionare a vehiculelor feroviare.


MAPA DOCUMENTE - MODEL ( pdf , doc )