ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

GHID pentru INTOCMIRE A DOSARULUI DE AUTORIZARE

GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI DE AUTORIZARE
A VEHICULELOR FEROVIARE
PENTRU ACCESUL PE INFRASTRUCTURA FEROVIARA PUBLICA

1. Autorizatia de circulatie se acorda agentilor economici care indeplinesc, cumulativ, cerintele prevazute la
 art. 5 din Norma OMT nr. 342/1999 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 396/19.08.1999.
Autorizatia din punct de vedere tehnic pentru vehiculele feroviare apartinand agentilor economici, este documentul eliberat de AFER, prin care se atesta ca vehiculul feroviar nominalizat indeplineste, dupa caz, conditiile tehnice pentru:
a) executarea operatiunilor de manevra pe liniile de cale ferata proprii agentului economic solicitant si ale statiei de cale ferata la care sunt racordate liniile solicitantului, in conditiile prevazute in planul tehnic de exploatare a statiei respective;
b) deplasarea acestuia pe infrastructura feroviara publica, in conditiile prevazute in instructiile in vigoare, de la sediul solicitantului la atelierele de reparatii si retur, intre atelierele de reparatii, intre diferite puncte de lucru sau in alte situatii prevazute prin reglementarile in vigoare;
c) deplasarea acestuia pe infrastructura feroviara publica, in conditiile prevazute in conventiile incheiate intre solicitant si unitatile feroviare implicate, pentru efectuarea probelor de parcurs sau in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii ale infrastructurii feroviare.

2. Pentru initierea actiunii de autorizare este necesar sa se transmita, in functie de activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei tehnice, urmatoarele documente:
a) cererea de acordare a autorizatiei;
b) procesul verbal de receptie tehnica de la ultima reparatie planificata de tip RR, RG, sau RP (copie); 
c) actul doveditor al dreptului de proprietate sau, dupa caz, al contractului de închiriere pentru vehiculul feroviar respectiv (copie);
e) dovada platii tarifului aferent prestatiei (copie), conform OMTI 2180/29.11.2012;
f) in cazul efectuarii operatiunilor de manevra, mai sunt necesare urmatoarele:
dovada eliberata de Statia CFR prin care se certifica faptul ca este necesar ca locomotiva respectiva sa aiba acces pe infrastructura feroviara;
contractul sau documentul din care rezulta ca sunt asigurate conditiile pentru efectuarea reviziei tehnice, intretinerii si repararii liniilor industriale proprii (copie);

MAPA DOCUMENTE - MODEL ( pdf , doc )