Anexa nr. 3

NORME
privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor
din transportul feroviar si cu metroul

 

 

Capitolul I
Dispozitii generale

        Art. 1. - (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul, care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor sau protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER.

                      (2) In categoria produselor feroviare critice intra si vehiculele feroviare noi, reconstruite, modernizate sau reparate planificat (RR, RP, RG, RK), dupa caz.

        Art. 2. - (1) Omologarea tehnica feroviara consta in evaluarea conformitatii si a aptitudinii de utilizare, precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica feroviara.

                      (2) Certificatul de omologare tehnica feroviara se acorda pentru:

                                a) atestarea unui nou tip de produs feroviar critic, denumit certificat de omologare tehnica de tip a produsului;

                                b) atestarea conformitatii unui produs feroviar critic pentru care exista un certificat de omologare tehnica feroviara de tip, realizat de un alt furnizor feroviar decat cel care a obtinut certificatul de omologare feroviara de tip, denumit certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie a produsului.

        Art. 3. - (1) Omologarea tehnica feroviara de tip sau de fabricatie a produselor feroviare critice se realizeaza, de regula, in doua faze:

                                a) omologarea tehnica preliminara, care permite realizarea produsului feroviar critic intr-un numar limitat, in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare, pentru determinarea aptitudinilor de utilizare a acestuia;

                                b) omologarea tehnica finala, care permite productia de serie a produsului feroviar critic specificat.

                      (2) In cazul produselor feroviare critice pentru care nu este necesara testarea aptitudinilor de utilizare, se poate renunta la faza de omologarea tehnica preliminara.

                       (3) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar critic i se acorda si certificatul de omologare tehnica finala de fabricatie pentru produsul respectiv.

                       (4) In cazul produselor feroviare critice prevazute la art. 1 alin. (2) certificatul de omologare tehnica acordat pentru o categorie de reparatii este valabil si pentru categoriile de reparatii inferioare acesteia, in conditiile respectarii prevederilor art. 5.

        Art. 4. - (1) In cazul omologarii tehnice preliminare, de tip sau de fabricatie, valabilitatea certificatului de omologare tehnica este:

                                a) de maximum 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni;
                                b) limitata la un numar de produse, fara a depasi durata de 12 luni de la data eliberarii certificatului, cu posibilitatea maririi numarului acestor produse, dar fara a depasi durata de maximum 24 de luni de la data eliberarii certificatului.

                       (2) In cazul omologarii tehnice finale valabilitatea certificatului de omologare este:

                                a) pe durata nedeterminata, in cazul omologarii tehnice feroviare de tip;
                                b) de maximum 5 ani de la data eliberarii certificatului, in cazul omologarii tehnice feroviare de fabricatie.

        Art. 5. - (1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului feroviar critic sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar critic respectiv.

                      (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil, in scris, avizul beneficiarului si al AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar critic omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia.

        Art. 6. Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special, nominal, netransmisibil si se acorda, la cerere, in mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, in conditiile prezentelor norme.

        Art. 7. Evidenta produselor feroviare critice, omologate tehnic feroviar, repartizate pe furnizori, se tine de AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic.

 

 

Capitolul II
Clasificarea produselor feroviare

        Art. 8. Prin produs feroviar se intelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului si comenzii circulatiei feroviare, instalatiilor de mentenanta sau avand legatura cu mai multe dintre aceste elemente.

        Art. 9. In functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari, cu implicatii in siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, realizarea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor, protectia mediului si/sau in costurile de intretinere si exploatare, produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc:

 

        Clasa 1A: Produse feroviare a caror defectare antreneaza o pierdere a sigurantei si securitatii transporturilor, comportand urmatoarele riscuri:

                    - risc de accident feroviar, care poate sa cauzeze raniri corporale ale personalului feroviar sau pasagerilor;
                    - risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate.

        Exemple:

                    a) la materialul rulant:

                            - osii montate, cutii de osie si elemente componente ale acestora;
                            - aparate de tractiune, legare, ciocnire; echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana de orice fel;
                            - echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie;
                            - cadre de boghiu; usi de acces din exterior;
                            - echipamente si dispozitive de protectie aferente instalatiilor electrice si electronice;
                            - instalatii de siguranta si vigilenta, de control automat al vitezei (punctal sau continuu), vitezometre si componente ale acestora;
                            - dispozitive de siguranta la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si materialelor pulverulente;

                    b) la infrastructura feroviara:

                            - instalatii de semnalizare si de control al circulatiei;
                            - relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si de control al circulatiei;
                            - inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau ale unor instalatii similare;
                            - sine, aparate de cale si traverse de cale ferata;
                            - electromecanisme de macaz;
                            - aparate de compensare a caii pe poduri.

 

        Clasa 1B: Produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara.

        Exemple:

                    a) la materialul rulant:

                            - motoare de tractiune de orice fel;
                            - sisteme de transmisie de orice fel;
                            - sisteme de comanda si servicii auxiliare;
                            - pantografe;
                            - transformatoare de putere;
                            - uleiuri si lubrifianti utilizati pentru cutii de osie, echipamente de frana, sisteme de transmisie, masini termice si electrice;
                            - fise de inalta tensiune si semiacuplari de abur;
                            - echipament si instalatii pentru iluminat si semnalizare sonora a materialului rulant motor;
                            - instalatii de radiocomunicatii;

                    b) la infrastructura feroviara:

                            - linia de contact si elementele componente ale acesteia;
                            - elemente componente ale instalatiilor CED, CEM, BLA, cu exceptia celor prevazute la clasa 1A;
                            - elemente de prindere a sinei;
                            - elemente ale suprastructurii podurilor;
                            - elemente constructive ale sistemelor informatice si de telecomunicatii, folosite in activitatea de manevra si de dirijare a circulatiei;
                            -   instalatii de semnalizare acustica si luminoasa la trecerile de nivel.

        Clasa 2A: Produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport, a protectiei mediului si a sanatatii.

        Exemple:

                    a) la materialul rulant:

                            - acumulatoare electrice si elemente componente ale sistemelor de iluminare, sonorizare, incalzire si conditionare a aerului;
                            - elemente componente ale instalatiilor sanitare;
                            - usi si ferestre interioare;
                            - elemente componente ale instalatiei frigorifice la vagoane.

                    b) la infrastructura feroviara:

                            - elemente componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare;
                            - instalatii si echipamente de avizare si informare a calatorilor.

        Clasa 2B: Produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare, cu influente in calitatea transportului.

        Exemple:

                    a) la materialul rulant:
                            - sisteme de monitorizare si diagnoza;
                            - materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare;
                            - materiale pentru protectia anticorosiva;

                    b) la infrastructura feroviara:

                            - materiale pentru protectia anticorosiva;
                            - materiale si elemente ale structurii de rezistenta a podurilor, tunelurilor etc.;
                            - aparate de reazem pentru poduri;
                            - utilaje si dispozitive speciale, utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact; piatra sparta pentru prisma de balast.

        Clasa 3: Produse de uz general si alte produse feroviare a caror defectare nu afecteaza nemijlocit siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea si mediul inconjurator sau nu este perceputa de clienti.

        Exemple:

                    - materiale, piese si componente de uz general.

        Art. 10. - (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea lor tehnica feroviara.

                        (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.

                        (3) Produsele feroviare critice realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu clasa de risc cea mai ridicata.

                        (4) Clasa de risc a unui produs feroviar critic se stabileste de AFER si se inscrie in documentul tehnic de referinta al produsului respectiv si in certificatul de omologare tehnica sau, dupa caz, in agrementul tehnic feroviar.

                        (5) Pentru produsele care nu intra in categoria produselor feroviare critice, la cererea furnizorilor si/sau a beneficiarilor, AFER va elibera documentul prin care sa se ateste acest fapt.

 

 

CAPITOLUL III
Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica

    Art. 11. Certificatul de omologare tehnica se poate acorda furnizorilor feroviari, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:

                    a) detin o autorizatie de furnizor feroviar valabila pentru categoria de produs feroviar critic pentru care se solicita omologarea tehnica;
                    b) detin documentatia tehnica si constructiva de baza a produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica, desenul de ansamblu general si desenele principalelor subansamble, breviarele de calcul), acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de AFER;
                    c) dispun de dotarile tehnice necesare in vederea realizarii, in conditiile stabilite prin documentatia tehnica si tehnologica, a produsului supus omologarii tehnice feroviare;
                    d) dispun de laboratoare, standuri si/sau dispozitive speciale, care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor, si fac dovada ca:

                            - acestea sunt in curs de autorizare/atestare, in cazul omologarii tehnice preliminare;
                            - acestea sunt autorizate/atestate de AFER, in cazul omologarii finale;

                    e) fac dovada ca prototipul produsului feroviar critic, in cazul omologarii tehnice preliminare sau, dupa caz, produsele furnizate critice furnizate in perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica preliminara, denumita in continuare serie zero, au corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta;
                    f) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului feroviar critic.

        Art. 12. Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente:

                    a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica, din care sa rezulte:

                            - denumirea persoanei juridice solicitante; adresa la care solicitantul are sediul;
                            -   numarul de inregistrare in registrul comertului; numarul si data eliberarii autorizatiei;
                            - denumirea produsului pentru care solicita omologarea tehnica si numarul documentului tehnic de referinta;
                            - felul si faza omologarii tehnice feroviare;

                    b) documentul tehnic de referinta al produsului feroviar critic (caietul de sarcini sau specificatia tehnica a produsului), desenele de ansamblu general si ale principalelor subansamble, avizate in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si de AFER;
                    c) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar critic, care va contine mentiuni cu privire la domeniul de utilizare, principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiile constructive, functionarea, intretinerea si repararea, consumurile energetice, influentele asupra sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului, tehnologia si principalele dotari tehnice necesare in fabricatie;
                    d) breviarul de calcul, prevazut de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului feroviar critic, in cazul omologarii tehnice preliminare de tip a produsului;
                    e) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice, care trebuie sa fie omologate tehnic ca produse feroviare independente, in cazul omologarii tehnice preliminare, si datele de identificare a principalilor furnizori ai acestora;
                    f) lista cuprinzand datele de identificare a subansamblelor si a componentelor din structura produsului feroviar critic supus omologarii tehnice, care se considera omologate tehnic o data cu omologarea produsului respectiv.
                    g) documentele de omologare tehnica a subansamblelor si a componentelor mentionate la lit. e), in cazul omologarii tehnice finale;
                    h) programul de verificari si incercari ale produsului feroviar critic, avizat de beneficiarul/utilizatorul final al produsului si de AFER, in cazul omologarii tehnice preliminare;
                    i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate;
                    j) lista cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor produsului feroviar critic respectiv;
                    k) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, daca este cazul;
                    l) lista cuprinzand laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale destinate verificarii si tinerii sub control, in procesul de fabricatie a produsului, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor, in cazul omologarii preliminare sau lista cuprinzand datele de identificare a autorizatiilor/atestatelor obtinute pentru laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale respective, in cazul omologarii finale;

                   m) raportul comisiei de omologare tehnica preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero, in cazul omologarii in faza finala;
                    n) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica.

        Art. 13. (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor, in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, dupa caz, decizia motivata de respingere a cererii.

                        (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor solicitantul nu remediaza neconformitatile respective, cererea se considera respinsa, iar dosarul va fi inapoiat acestuia.

                        (3) In cazul in care cererea pentru acordarea certificatului de omologare tehnica a fost respinsa in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), reluarea procesului de omologare tehnica se va face in baza unei noi cereri, potrivit prevederilor art. 12.

        Art. 14. (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul/utilizatorul final, componenta comisiei de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, care poate sa cuprinda reprezentanti ai AFER, ai solicitantului, subfurnizorilor, proiectantului si ai principalilor beneficiari/utilizatori. Prezenta la lucrarile comisiei de omologare tehnica a reprezentantului AFER, al furnizorului feroviar solicitant si cel putin al unui beneficiar/utilizator este obligatorie.

                        (2) Comisia de omologare tehnica va fi convocata in scris de AFER, in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii deciziei de acceptare a cererii de omologare tehnica, la o data convenita cu partile interesate, de regula la sediul furnizorului feroviar solicitant. Presedintele comisiei de omologare tehnica este reprezentantul desemnat de AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de furnizorul feroviar solicitant.

                        (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitia membrilor comisiei de omologare tehnica, pentru consultare la sediul acestuia, documentatia produsului, intocmita potrivit art. 12, cu cel putin 5 zile inainte de data la care comisia a fost convocata.

                        (4) Furnizorul feroviar solicitant trebuie sa aiba disponibil, pentru a fi pus la dispozitie comisiei de omologare tehnica, la cererea acesteia, prototipul produsului feroviar critic si urmatoarele documente:

                                a) documentatia de executie, tehnologica si de control;
                                b) cartea tehnica a produsului ferivuar critic, instructiuni de exploatare, intretinere, reparare, piese de schimb, service;
                                c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului feroviar critic;
                                d) procesul-verbal de receptie interna a produsului feroviar critic, precum si a componentelor acestuia, care se realizeaza de catre furnizorul feroviar solicitant.

        Art. 15. - (1) Comisia de omologare tehnica verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar critic respectiv, alte documente puse la dispozitie la cerere si, dupa caz, solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului, urmarind, in principal, daca:

                                a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat, este avizata, aprobata si inregistrata, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
                                b) solutiile tehnice privind constructia, fabricatia si utilizarea produsului feroviar critic satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta;
                                c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate;
                                d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului feroviar critic, stabilit initial, cu respectarea normelor in vigoare, iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului;
                                e) dotarile tehnice, laboratoarele proprii, standurile si dispozitivele speciale existente asigura realizarea produsului feroviar critic, in conditiile de calitate impuse prin documentatia tehnica a acestuia.

                        (2) Rezultatele verificarilor efectuate de comisia de omologare tehnica se inscriu in raportul acesteia, care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

                                a) numarul actului de convocare, data si locul intrunirii comisiei de omologare tehnica;
                                b) denumirea produsului feroviar critic si a documentului tehnic de referinta;
                                c) clasa de risc a produsului feroviar critic;
                                d) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la documentele existente in dosarul de omologare;
                                e) aprecierile comisiei de omologare tehnica cu privire la verificarile efectuate asupra produsului feroviar critic si asupra proceselor de fabricatie;
                                f)   hotararea comisiei de omologare tehnica cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare tehnica;
                                g) opiniile separate ale unor membri ai comisiei de omologare tehnica, daca este cazul;
                                h) componenta comisiei de omologare tehnica si semnaturile membrilor acesteia.

        Art. 16. - (1) AFER, in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare tehnica, in termen de 5 zile de la data incheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnica sau, dupa caz, comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar critic respectiv.

                        (2) Daca, in termen de 90 zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada ca a eliminat neconformitatile mentionate in decizie, AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. In caz contrar cererea se considera respinsa, iar pentru reluarea procedurii de omologare tehnica va fi necesara depunerea unei noi cereri, potrivit art. 12.

        Art. 17. In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar este obligat sa comunice in scris la AFER, in termen de maximum 10 zile, orice modificare a listei cuprinzand datele de identificare a beneficiarilor, mentionata la art. 12 lit. j).

        Art. 18. - (1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica, prin actiuni de evaluare, la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica.

                        (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca nu mai sunt indeplinite una sau mai multe cerinte, AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar critic respectiv.

                        (3) Decizia de suspendare a certificatului de omologare tehnica se comunica in scris de AFER benficiarilor produsului feroviar critic respectiv, specificati in lista prevazuta la art. 12. lit. j). Comunicarea se va face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei respective.

                        (4) Daca in interval de 45 zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada ca a eliminat neconformitatile care au stat la baza deciziei de suspendare, certificatul respectiv va fi retras.

                        (5) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia acordarea unui nou certificat se poate face numai in baza unei noi cereri de acordare, conform art. 12.

 

 

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

        Art. 19. Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare critice furnizate.

        Art. 20. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.

                        (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica in scris contestatarului. Decizia consiliului de conducere al AFER poate fi atacata in justitie, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

        Art. 21. AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate dupa certificatul de omologare tehnica.

        Art. 22. Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, incetarea suspendarii si eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare critice se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform reglemetarilor in vigoare.

        Art. 23. Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica, dupa caz, sau persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER.