AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

GHIDURIGHID al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR
întocmit în conformitate cu prevederile din articolul 10 alineatul (3) litera (b) din DIRECTIVA (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara si cu cerintele prevazute la articolele 3 alineatul (8) si 5 alineatul (1) din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalitatilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranta pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (revizia 1 - ianuarie 2021)GHID al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR
întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, pentru autorizarea de tip şi/sau autorizarea introducerii pe piaţă a vehiculelor feroviareGhid de solicitare a Raportului de verificare întocmit în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR, anexa 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii și pct. 4, lit.a), subpct. iGhid pentru emiterea Rapoartelor de verificare şi obţinerea Listei cu datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare, întocmite în conformitate cu anexa 2, pct. 1, lit. b), subpct. i, pct. 3, lit. b), subpct. i si pct. 4, lit. b), subpct. i din Decizia nr. 36/29.05.2020 (revizia 1 - ianuarie 2021) a directorului ASFR (revizia 1 - ianuarie 2021)Ghid de solicitare a Raportului de evaluare întocmit în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR, Anexa 2RDD RomaniaNormele tehnice atribuite parametrilor stabiliți prin Decizia 2009/965/EC - utilizate la autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor neconforme cu STIGhid de aplicare a Regulamentului Comisiei privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea riscului prevăzută la art.6 alin.(3) lit.a) din Directiva privind siguranţa feroviară


Set de exemple de evaluări ale riscului  şi de instrumente posibile în sprijinul Regulamentului MSCGhid pentru elaborarea sistemului de management al siguranteiGhid pentru evaluarea risculuiGhid pentru acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din RomâniaGhid pentru autorizarea subsistemelor structurale fixe în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviarGhid pentru acordarea autorizatiei de punere in functiune a unei linii ferate industrialeGhid pentru obtinerea permisului de conducere / autorizatiei de catre personalul cu responsabilitati in siguranta circulatieiGhid pentru preschimbarea permisului de conducere si acordarii vizei periodice la autorizatiile personalului cu responsabilitati in siguranta circulatieiGhid pentru obtinerea atestatelor pentru responsabilii cu atributii in siguranta circulatieiGhid de întocmire a dosarului de acordare a Autorizaţiei de Exploatare a unei Linii Ferate Industriale