AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

Ghid ASFR
G H I D
al
AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR,

întocmit în conformitate cu prevederile din articolul 10 alineatul (3) litera (b) din DIRECTIVA (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară și cu cerințele prevăzute la articolele 3 alineatul (8) și 5 alineatul (1) din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei
      Considerații generale

      Directiva 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare, transpusă în România prin Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, a instituit un cadru comun de reglementare aplicabil siguranței feroviare prin armonizarea conținutului normelor de siguranță, a certificării siguranței întreprinderilor feroviare, a atribuțiilor și a rolurilor autorităților naționale de siguranță și a procedurilor de investigare a accidentelor. Cu toate acestea, pentru a avansa către dezvoltarea în continuare a spațiului feroviar unic european, a fost necesară abrogarea acesteia și emiterea  Directivei (UE) 2016/798.
      Directiva (UE) 2016/798 prevede, printre altele, că toate întreprinderile feroviare ar trebui supuse acelorași cerințe de siguranță pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță feroviară și condiții egale pentru toate întreprinderile. O întreprindere feroviară ar trebui să dețină un certificat de siguranță drept condiție pentru a i se permite să obțină accesul la infrastructura feroviară. Certificatul de siguranță ar trebui să dovedească faptul că întreprinderea feroviară și-a instituit propriul sistem de management al siguranței și că este capabilă să respecte standardele și normele de siguranță aferente zonei de funcționare relevante. Conform articolul 10, alineatul (1), din directivă, accesul la infrastructura feroviară se acordă exclusiv întreprinderilor feroviare care dețin certificatul unic de siguranță eliberat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate sau de o autoritate națională de siguranță.

      Astfel, începând cu data de 16 iunie 2019, certificatul unic de siguranță se eliberează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763.

      Acest regulament stabilește:
modalitățile practice care urmează să fie aplicate de operatorii de transport feroviar la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate prin intermediul ghișeului unic, menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004;


modalitățile practice care urmează să fie aplicate de organismele de certificare a siguranței la evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate, precum și pentru coordonarea Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată.

      Pentru a sprijini întreprinderile feroviare care depun cereri pentru eliberarea unui certificat unic de siguranță să înțeleagă procesul de acordare a acestui document, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate a elaborat  un Ghid privind cererile pentru acordarea de certificate unice de siguranță – Ghid pentru solicitanți, care  descrie, în principal:

Condițiile depunerii unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;
Procesul de depunere a unei cereri pentru un certificat unic de siguranță;
Structura și conținutul dosarului de cerere care trebuie depus de către operatorul de transport feroviar;
Detaliile evaluării siguranței;
Condițiile pentru actualizarea sau reînnoirea unui certificat unic de siguranță;
Condițiile pentru restricționarea sau revocarea unui certificat unic de siguranță.
   
      Ghidul elaborat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, în conformitate cu articolul 3, alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/763, se referă, în principal, la:

Domeniul de aplicare a măsurilor naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/798;
Politica lingvistică;
Modalități de comunicare;
Taxe și tarife;
Descrierea acordurilor transfrontaliere;
Descrierea și explicarea cerințelor stabilite în normele naționale notificate;
Procedura națională de contestare;
Dispoziții naționale privind controlul jurisdicțional.

      Modul de solicitare a certificatului unic de siguranță

      Înainte de a solicita un certificat unic de siguranță, este necesar ca operatorul economic să se informeze cu privire la condițiile generale de acordare a acestui document, prin intermediul site–ului web al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, la adresa https://www.era.europa.eu/applicants/applications-single-safety-certificates_en, unde poate accesa Ghidul privind cererile pentru acordarea de certificate unice de siguranță – Ghid pentru solicitanți, disponibil și în limba română.
      După aceasta, solicitantul formulează cererea, în vederea obținerii certificatului unic de siguranță și transmite documentația aferentă prin intermediul platformei informatice ghișeu unic, a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

      În cadrul procesului de certificare de siguranță, trebuie avute în vedere, printre altele, următoarele:

Solicitarea certificatului unic de siguranță, documentarea privind acoperirea cerințelor legate de acordarea acestui document, precum și întreaga corespondență, se realizează numai prin intermediul platformei informatice ghișeu unic, a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate;


Certificatul unic de siguranță se emite în format electronic prin intermediul platformei informatice ghișeu unic și se încarcă în baza de date ERADIS a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate.

      Domeniul de aplicare a măsurilor naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/798

      Măsurile naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/798 se aplică pe întreaga rețea feroviară din România.

      Din domeniul de aplicare a măsurilor naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2016/798 sunt excluse:

a)
infrastructura feroviară privată, inclusiv liniile, utilizată de proprietar sau de un operator în scopul desfășurării activității sale de transport de mărfuri sau de transport de persoane în scopuri necomerciale, precum și vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură;


b)
infrastructura și vehiculele rezervate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică;


c)
infrastructura feroviară ușoară utilizată ocazional de către vehicule pentru sistemul feroviar greu în condițiile de exploatare a sistemului feroviar ușor, atunci când acest lucru este necesar în scopul conectivității numai pentru vehiculele respective;


d)
vehiculele utilizate cu precădere pe infrastructura feroviară ușoară, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea exclusiv în scopul conectivității.


      Politica lingvistică

      Atunci când solicitantul selectează Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca organism de certificare a siguranței sau în cazul în care ASFR evaluează partea națională a dosarului de cerere, în cazul în care Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate este selectată ca organism de certificare a siguranței, limba utilizată pentru redactarea documentației aferente este limba română.

      Modalități de comunicare

      În cazul în care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR este selectată ca organism de certificare a siguranței, comunicarea cu solicitantul se realizează, de regulă, prin intermediul platformei informatice ghișeu unic, a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, respectiv:
transmiterea cererii pentru obținerea certificatului unic de siguranță și a documentației aferente, de către solicitant;
completarea documentației aferente obținerii certificatului unic de siguranță, de către solicitant, ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR;
transmiterea de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, către solicitant, a deciziei de acordare sau de neacordare a certificatului unic de siguranță.

      Pentru părțile specifice ale procesului de obținere a certificatului unic de siguranță, comunicarea se realizează prin corespondență cu Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, respectiv în principal pentru:
comunicarea de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR a tarifului aferent acordării certificatului unic de siguranță;
transmiterii de către solicitant a documentului care dovedește efectuarea plății.

      Taxe și tarife

      Tarifarea activității de evaluare a cererii pentru obținerea certificatului unic de siguranță unic și a documentației aferente, se realizează conform prevederilor reglementărilor naționale în vigoare.

      Suma aferentă acordării certificatului unic de siguranță, comunicată solicitantului de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, se achită, în lei la cursul de schimb valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul de virament nr. RO43 TREZ 70120F 330800 XXXX deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU, RO 4283163.
      
      Descrierea acordurilor transfrontaliere

      Permiterea accesului între staţiile de frontieră dintre România şi Ungaria, respectiv Bulgaria se face pe baza Acordurilor Interguvernamentale între guvernul României şi guvernul ţării vecine (Ungaria şi Bulgaria). La această dată sunt ratificate următoarele reglementări specifice:
      - Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 09 februarie 2007 şi ratificat prin Legea nr. 166/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008; Acest Acord a intrat în vigoare la data de 21 mai 2010, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Externe 1.199/2010 - art. 2;
      - Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind transportul combinat internaţional şi Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 şi ratificate prin Legea nr. 60/1998 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 19 martie 1998.
 
      Activitatea exercitată de administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar din cele două state, se desfăşoară pe bază de acorduri bilaterale. În acest sens, administratorii infrastructurii şi operatorii de transport feroviar reglementează, în comun, desfăşurarea serviciului de legătură şi schimb printr-un acord, care asigură efectuarea rapidă şi regulată a serviciilor feroviare şi/sau serviciile de tracţiune.
      Acordurile/Convenţiile bilaterale încheiate între administratorul infrastructurii feroviare din România şi administratorul infrastructurii feroviare din Ungaria, respectiv Bulgaria se regăsesc la Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” - SA. De asemenea, Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” - SA deţine şi Instrucţiunile de lucru privind circulaţia trenurilor între toate staţiile de frontieră dintre România şi cele două state.
      Operatorii de transport feroviar din România care efectuează transport feroviar internaţional între staţiile de frontieră au încheiat acorduri/convenţii bilaterale cu alţi operatori din cele două state privind modul de desfăşurare a activităţilor de transport feroviar. 

      Descrierea și explicarea cerințelor stabilite în normele naționale notificate

      Normele naționale aplicabile pentru transportul feroviar din România, precum și documentele doveditoare privind acoperirea cerințelor acestora, sunt specificate în Anexa la prezentul ghid.
      Normele specificate în Anexă nu sunt exhaustive, operatorii de transport feroviar sunt obligați să cunoască și să aplice în totalitate cadrul de reglementare din domeniul feroviar, aplicabil în România.

      Procedura naţională de contestare și dispoziții naționale privind controlul jurisdicțional 

      Pentru cazurile în care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR este selectată ca organism de certificare a siguranței, atunci când aceasta a comunicat solicitantului decizia referitoare la neacordarea certificatului unic de siguranță nou, reînnoit sau actualizat/modificat, solicitantul poate cere acesteia reevaluarea deciziei sale.
      În cazul în care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR își menține decizia inițială, solicitantul se adresează instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
ANEXA


Se completează de autoritatea națională de siguranță
Se completează de solicitantul certificatului unic de siguranță
Nr. crt.
REFERINŢĂ
(Referință la norma internă de siguranță notificată aplicabilă)
CERINŢE
(Titlul cerinței prevăzute în norma naţională de siguranță notificată aplicabilă)
Documente doveditoare
(Document de referință / versiune / data / capitolul / secțiunea etc.)
Descriere
(Scurtă descriere a documentului)
1
Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

OMT pentru punerea în aplicare a  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

Reglementări privind noile modalități practice care urmează să fie aplicate de:
- întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate prin intermediul platformei informatice “ghișeul unic” menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004,
- organismele de certificare a siguranței (Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sau autoritatea naţională de siguranţă, după caz) la evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate, precum și pentru coordonarea cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată,
respectiv faptul că:
- întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) trebuie să îşi stabilească propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite,
- certificarea trebuie să se bazeze pe o evaluare a capacităţii solicitantului de a îndeplini cerinţele de management al siguranţei aplicabile întreprinderilor feroviare (operatorilor de transport feroviar), inclusiv normele naţionale aplicabile şi cerinţele din specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la susbsistemul „exploatare şi gestionare a traficului”.

Documente care dovedesc acoperirea cerințelor naționale, specificate în  Decizia Directorului ASFR, emisă în baza prevederilor  Art. 3  alin. (1) din OMT  pentru punerea în aplicare a  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763, publicată pe site-ul

1.      Lista cuprinzând datele de identificare a fiecărei secţii de circulaţie pentru care se solicită acordarea certificatului de siguranţă;
2.      Lista cuprinzând datele de identificare ale zonei/zonelor de manevră pe care se vor efectua operatiuni de manevra feroviara;
3.      Copiile autorizaţiilor de exploatare aferente liniilor ferate industriale solicitate ca zone de manevră;
4.      Copiile autorizaţiilor de exploatare aferente liniilor ferate industriale de tranzit, acolo unde aceste linii există;
5.      Schiţele staţiilor de cale ferată la care se racordează liniile ferate industriale solicitate ca zone de manevră, atunci când este cazul;
6.      Lista nominală cu personalul pentru conducerea vehiculelor utilizate;
7.      Declaraţia pe propria răspundere a personalului de conducere a vehiculului că acesta cunoaşte secţiile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi complexelor de cale ferată, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
8.      Declaraţia pe propria răspundere a personalului utilizat pentru însoţire a trenurilor și manevră- impiegat de mişcare, şef tren, şef manevră, conducător manevră, manevrant vagoane - că acesta cunoaşte secţiile de circulaţie, zonele de manevră, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi ale complexelor de cale ferată, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale;
9.      Dovada că instruirea profesională (teoretică şi practică) a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se face conform reglementărilor specifice în vigoare;
10.     Atestatul eliberat de către AFER pentru personalul propriu;
11.     Decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire profesională a persoanei/persoanelor atestate de AFER;
12.     Copia documentului legal din care să reiasă relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana/persoanele atestată/atestate;
13.     Copia certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase;
14.      Decizia de numire a consilierului de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase;
15.      Contract/convenţie dintre operatorul de transport feroviar şi persoana atestată;
16.      Declaraţia pe propria răspundere a conducerii OTF,  în cazul în care nu se efectuează operaţiuni de transport cu mărfuri periculoase;
17.      Copia atestatelor eliberate de către ASFR responsabilului desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activității de transport, siguranța circulației și managementul siguranței, sau
18.      Copia atestatelor eliberate de către ASFR responsabilului desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea operațiunilor de manevră feroviară şi managementul siguranței;
19.      Lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate pentru efectuarea activităților de transport feroviar de tip A şi/sau B,  cu următoarele precizări pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numărul de identificare, seria șasiului, puterea nominală şi denumirea deținătorului;
20.      Dovada înscrierii vehiculului în Registrul național al vehiculelor (RNV);
21.      Rapoartele de evaluare tehnică a vehiculelor, eliberate de către ASFR cu maxim 6 luni înainte de solicitarea eliberării certificatului de siguranță unic, în care se va menționa că vehiculele sunt apte din punct de vedere tehnic pentru activitățile de transport de tip A şi/sau B;
22.      Lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea operaţiunilor de manevră feroviară (transport feroviar de tip C), atunci când este cazul, pe zonele de manevră/staţiile de cale ferată/liniile ferate industriale nominalizate, cu următoarele precizări pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numărul de identificare, seria şasiului, puterea nominală şi denumirea deţinătorului;
23.     Copiile autorizaţiilor din punct de vedere tehnic ale vehiculelor (AVF) specificate la pct.22, eliberate de către ONFR;
24.      În cazul vehiculelor care circulă pentru prima dată pe rețeaua feroviară din România, copiile autorizațiilor de introducere pe piață a vehiculelor, eliberate de către agenție în conformitate cu alineatele (5)-(7), sau de către autoritatea națională de siguranță în conformitate cu alineatul (8), ale Art.21, din  DIRECTIVA (UE) 2016/797, care cuprind secțiile de circulație pentru care se solicită acordarea certificatului de siguranță ;
25.      Copiile contractelor în baza cărora OTF asigură întreținerea vehiculelor feroviare motoare și traducerea acestora în limba română, atunci când acestea nu au fost redactate în limba română;
26.      În cazul în care operatorul asigură întreținerea vehiculelor cu personal propriu, se prezintă copia Certificatului ERI emis de ASFR pentru operator și  copia Certificatului ERI emis de ASFR pentru unitatea de întreținere, în conformitate cu prevederile OMT nr. 635/2015;
27.      Copia Reglementărilor specifice întocmite de solicitant pentru asigurarea verificărilor tehnice la vehiculul de tip automotor, ramă electrică/diesel şi similare acestora, întocmite în conformitate cu Instrucțiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin OMTCT nr. 2.229/2006, atunci când este cazul;
28.      Declarația conducerii OTF în conformitate cu prevederile Art.16 din regulamentul UE nr.402/2013 și copia Raportului de evaluare a siguranței eliberat de ASFR-SESMR referitor la modificarea propusă;
29.      Declarația-angajament a conducerii OTF prin care se obligă ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranță să anunțe ASFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de siguranță unic;  
30.      Copia convenției privind supravegherea de siguranță feroviară, încheiată de către OTF cu ASFR;
31.      Raportul de siguranță întocmit de organismul nde evaluare a riscului ca urmare a modificării cadrului de reglementare în conformitate cu Reg. 402, art. 6, alin. 4, lit. d, pentru OTF care solicită pentru prima dată acordarea CUS;
32.      Lista personalului utilizat pentru însoţirea trenurilor şi manevră.

NOTA
ASFR poate solicita și alte documente pentru dovedirea de către operatorul de transport feroviar a îndeplinirii cerințelor din  normele naționale aplicabile transportului feroviar din România.
2
Transportul pe căile ferate din România
1. Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr. 7/2005 (consolidat)

2. Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aprobate prin OMT nr. 655/2007 (consolidat)

- Norme cu privire la drepturile, obligaţiile şi răspunderile administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar şi ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe căile ferate din România.


Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă în totalitate sau parțial cerințele din Regulament și Norme, aplicabile OTF și/sau procedurile care utilizează ca documente de referință Regulamentul, respectiv Normele.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și Normă și/sau care fac trimitere la acestea, ca documente de referință.
3
Exploatarea Tehnică Feroviară
Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară - nr.002 – RETF, aprobat prin OMLPTL nr. 1186/2001 (consolidat)
Reguli fundamentale de desfăşurare a operaţiunilor de transport feroviar, principiile de organizare a circulaţiei trenurilor şi  de semnalizare, norme generale de exploatare tehnică, condiţii minime pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile, calea ferată şi vehiculele feroviare necesare desfăşurării operaţiunilor de transport feroviar: gabarite, indicatoare, semnalizare şi instalaţii de semnalizare, instalaţii de telecomunicaţii, organizarea circulaţiei trenurilor şi a manevrei feroviare, vehicule feroviare

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament, aplicabile OTF și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.
4
Semnalizarea
Regulamentul de semnalizare - nr. 004, aprobat prin OMTCT nr. 1482/2006 (consolidat)
 
- Reguli privind semnalizarea la calea ferată română

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.

5
Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare


Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin OMTCT nr. 1816/2005 (consolidat)

- Executarea circulaţiei trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum şi pe liniile ferate industriale cu acces la această infrastructură

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.

Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.
6
Remorcarea şi frânarea

Regulamentul de remorcare şi frânare - nr.006, aprobat prin OMTCT nr. 1815/2005 (consolidat)

- Regulile ce trebuie respectate în circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră privind remorcarea şi frînarea trenurilor care circulă pe infrastructura feroviară din România

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.
7
Activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar

Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar - nr. 201, aprobate prin OMTCT nr. 2229/2006 (consolidat)

- Obligaţiile personalului de locomotivă în legătură cu executarea serviciului privind circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea personalului de locomotivă, precum şi cu exploatarea şi verificarea tehnică a vehiculelor feroviare motoare


Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Instrucţiunile.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.
8
Revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare

Instrucţiunile pentru revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare - nr. 250, aprobate prin OMTCT nr. 1817/2005 (consolidat)

- Reglementări referitoare la executarea reviziei şi pregătirea tehnică a trenurilor şi la modul de tratare a vagoanelor defecte în exploatare


Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Instrucţiunile.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
9
Conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat

Conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat - OMT nr. 1684/2012

- Cerinţele tehnice, organizatorice şi de personal cu caracter nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar de marfă care pun în circulaţie trenuri directe de marfă în sistem simplificat, fără a se utiliza în deservirea trenului mecanic ajutor de locomotivă

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Ordinul, în cazul în care OTF conduce și deservește trenuri directe de marfă în sistem simplificat.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
10
Deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent – mecanicul de locomotivă


Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent – mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar, aprobate prin OMT nr. 1853/2018

- Norme specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă, respectiv o serie de prevederi specifice pentru circulaţia acestor trenuri numai pe anumite secţii de circulaţie, cu aplicare complementară faţă de normele naţionale de siguranţă în vigoare

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Norme și/sau procedurile le care utilizează ca document de referință, în cazul în care OTF utilizează pentru deservirea trenurilor un singur agent-mecanic de locomotivă.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Norme și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
11
Circulaţia trenurilor de călători în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate

Normele privind circulaţia trenurilor de călători în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate, aprobate prin OMT nr. 745/2013

- Circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Norme și/sau procedurile le care utilizează ca document de referință, în cazul circulației trenurilor de călători în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecare.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Norme și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
12
Circulaţia trenului DESIRO
- Efectuarea probelor de frână şi circulaţia automotorului DESIRO - OMLPTL nr. 117/2003 (consolidat)

- modificarea OMLPTL nr. 117/2003 (consolidat) - OMTI nr. 925 din 2011

- Reglementarea efectuării probelor de frână şi a circulaţiei automotorului DESIRO

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință, în cazul efectuării probelor de frână și a circulației automotorului Desiro.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
13
Probele de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100
Efectuarea probelor de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100 - OMTCT 2.005/2006

- Reglementarea efectuării probelor de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință, în cazul efectuării probelor de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
14
Serviciul maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România
Normele privind serviciul maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România, aprobate prin OMTI nr. 256/2013 (consolidat)

- Reglementarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, respectiv timpul de la ora ieşirii personalului de locomotivă cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în staţie până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Norme și/sau procedurile le care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Norme și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
15
Executarea manevrei feroviare numai cu un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, respectiv conducătorul manevrei
Modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar, aprobate prin OMT nr. 1856/2018

- Modul de executare a manevrei feroviare numai cu un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, respectiv conducătorul manevrei

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință, în cazul  executării manevrei feroviare numai cu un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, respectiv conducătorul manevrei.

Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
16
Circulaţia locomotivelor electrice pe timp de îngheţ, polei, chiciură

Circulaţia locomotivelor electrice pe timp de îngheţ, polei, chiciură - Ordinul nr. 17RLH/2133 al MTTc – Departamentul CF – DTV – 1985

- Modul de circulaţie a locomotivelor electrice pe timp de îngheţ, polei, chiciură

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
17
Funcţionarea liniei de contact şi a pantografelor în condiţii meteorologice nefavorabile

Funcţionarea liniei de contact şi a pantografelor în condiţii meteorologice nefavorabile - Ordinul nr. 17RLH/2134 al MTTc – Departamentul CF – DTV – 1985

- Modul de lucru în exploatarea locomotivelor electrice atunci când apar situaţii deosebite pe timp de iarnă, respectiv în condiţii meteorologice nefavorabile caracterizate prin temperaturi scăzute, vânt puternic, gheaţă şi depuneri de chiciură sau combinaţii ale acestora

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac  trimitere la acesta, ca document de referință.
18
Circulaţia locomotivelor electrice în dublă sau multiplă tracţiune (pantograf) la trecerea prin zona neutră
Circulaţia locomotivelor electrice în dublă sau multiplă tracţiune (pantograf) la trecerea prin zona neutră - Ordinul nr. 17RLH/1105 al MTTc – Departamentul CF – DTV
- Modul de lucru atunci când la exploatarea locomotivelor electrice în dublă sau multiplă tracţiune pot apare situaţii la unele zone neutre ale liniei de contact, ca lungimea acestora să fie mai mică decât distanţa dintre două pantografe ridicate, punând în scurt cele două zone separate: lungimea maximă între 2 pantografe ridicate, să fie mai mică sau egală cu 28 metri

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
19
Avizarea şi tratarea cazurilor de frânare de urgenţă a trenurilor

Avizarea şi tratarea cazurilor de frânare de urgenţă a trenurilor - Ordinul nr. 17A/447 al MTTc – Departamentul CF – DTV - 1971

- Modul de tratare a cazurilor de frânare de urgenţă a trenurilor datorită acţionării instalaţiilor INDUSI de control al vitezei şi a dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă (DSV)

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
20
Admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică
Instrucţiunile pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică - nr. 328, aprobate prin OMT nr. 103/2008

- Condiţii de admitere şi de efectuare a transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
21
Restricţii de viteză şi închideri de linii şi scoateri de sub tensiune

Instrucţiunile pentru restricţii de viteză şi închideri de linii şi scoateri de sub tensiune - nr. 317, aprobate prin OMTCT nr. 417/2004

- Introducerea de restricţii de viteză, închideri de linie şi/sau scoateri de sub tensiune ale liniei de contact, în vederea asigurării siguranţei circulaţiei trenurilor, în anumite situaţii legate de starea liniei, a terasamentelor, a podurilor sau a altor lucrări de artă şi a instalaţiilor, precum şi de executarea unor lucrări la acestea

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau procedurile  care le utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
22
Instalaţiile de radiotelefoane

- Principii şi reguli de bază privind utilizarea eficientă, întreţinerea, depanarea operativă şi repararea radiotelefoanelor din reţelele constituite la calea ferată

NOTĂ: - Pentru detalii tehnice şi operaţionale privind instalaţiile de radiotelefoane utilizate în prezent la calea ferată se va contacta CNCF “CFR”-SA, respectiv SC Telecomunicaţii CFR .
 - Se vor avea în vedere modificările art. 194, alin. (3) din Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, modificări aprobate prin OMT nr. 1856/2018, care prevăd: “Prevederi de amănunt privind transmiterea comunicărilor de executarea a manevrei prin radiotelefon sau megafon de către personalul operatorului de transport feroviar se stabilesc prin proceduri specifice proprii, cuprinse în propriul sistem de management al siguranţei, iar cele de la interfaţa administrator infrastructură-operator de transport feroviar se stabilesc în PTE-ul staţiei”

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucție și/sau procedurile care o utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţie și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
23
Controlul automat al vitezei trenurilor şi autostop tip INDUSI- echipamentul din cale

- Principii şi reguli de bază privind montarea şi întreţinerea echipamentelor din cale ale instalaţiei pentru controlul punctual al vitezei trenurilor (denumită şi autostop), tip INDUSI

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucție și/sau procedurile care o utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţie și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
24
Funcţionarea, deservirea şi întreţinerea dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă (VACMA, SIFA, DSV) şi a instalaţiilor de control punctal al vitezei (INDUSI)

- Reguli privind funcţionarea, deservirea şi întreţinerea dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă (VACMA, SIFA, DSV) şi a instalaţiilor de control punctual al vitezei (INDUSI) - rolul lor, manipulare în parcurs, depăşire ordonată, manipularea la restricţii de viteză, etc.

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau procedurile care le utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
25
Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe secţia Oraviţa – Anina
Reglementările pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe secţia Oraviţa – Anina, aprobate prin OMT nr. 539/2004

- Instrucţiuni specifice exploatării secţiei de circulaţie Oraviţa - Anina pentru trenuri de călători, trenuri de marfă sau trenuri mixte

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Reglementări și/sau procedurile care le utilizează ca document de referință,  pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe secţia Oraviţa – Anina.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucţiuni și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
26
Construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA
1. Normele metodologice de aplicare a OG nr. 60/2004 privind reglementări referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, aprobate prin HG nr. 2299/2004
- Reglementări referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA

2. Procedurile de aplicare a prevederilor HG nr.2299/2004 a Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementări referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, aprobate prin OMTCT nr. 880/2005
- Proceduri specifice referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Normele metodologice de aplicare a OG nr. 60/2004 și Procedurile de aplicare a prevederilor din HG nr.2299/2004 și/sau procedurile care le utilizează ca documente de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din  Normele metodologice de aplicare a OG nr. 60/2004 și Procedurile de aplicare a prevederilor din HG nr.2299/2004  și/sau care fac  trimitere la acestea, ca documente de referință.
27
Transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
Stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată - OMT nr. 590/2007 (consolidat în 2009)

- Aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată
- condiţii pentru vagoane şi recipiente construite înainte de 15 iulie 2009

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile îl care utilizează ca document de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
28
Programarea şi analiza tehnico-economică operativă a circulaţiei trenurilor
1. Instrucţiunile pentru programarea şi analiza tehnico-economică operativă a circulaţiei trenurilor - nr.099, aprobate prin OMTCT nr. 2122/2005

2. Metodologia privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”, aprobată prin OMTCT nr. 715/2006

- Obligaţiile şi răspunderile administratorului infrastructurii feroviare şi operatorilor de transport feroviar în programarea şi analiza tehnico-economică operativă a circulaţiei trenurilor

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din  Instrucţiunile pentru programarea şi analiza tehnico-economică operativă a circulaţiei trenurilor - nr.099 și  Metodologia privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”, și/sau procedurile care le utilizează ca documente de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din  Instrucţiunile pentru programarea şi analiza tehnico-economică operativă a circulaţiei trenurilor - nr.099  și  Metodologia privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”, și/sau care fac  trimitere la acestea, ca documente de referință.
29
Predarea-primirea vagoanelor şi modul de recuperare a lipsurilor şi degradărilor constatate la acestea
Instrucţiunile pentru predarea-primirea vagoanelor şi modul de recuperare a lipsurilor şi degradărilor constatate la acestea - nr. 271, aprobate prin OMLPTL 1851/2002

- Regulile de bază potrivit cărora se execută operaţiunile de predare-primire a inventarului şi părţilor componente ale vagoanelor, precum şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru recuperarea pagubelor produse la vagoane pe infrastructura feroviară română.

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Instrucțiunile.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau care fac  trimitere la acestea, ca document de referință.
30
Tratarea defectelor apărute în perioada de garanţie la elementele componente ale vehiculelor feroviare şi ale infrastructurii feroviare publice
Instrucţiunile privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - nr.906, aprobate prin OMT nr. 490/2000

- Regulile pentru tratarea defectelor apărute în perioada de garanţie la elementele componente ale vehiculelor feroviare şi ale infrastructurii feroviare publice

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Instrucțiunile.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Instrucțiuni și/sau care fac trimitere la acestea, ca document de referință.
31
Autorizarea produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru a fi admise din punct de vedere tehnic
Admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul - OMT nr. 290/2000 (consolidat)

- Produsele/serviciile necesare pentru realizarea activităţilor care pot influenţa siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului pot fi procurate numai de la furnizori feroviari

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Ordinul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
32
Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare

1. Funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, aprobate prin OMT nr. 1256/2013
- Anexa nr. 2 la ordin - Stabilirea funcţiilor din siguranţa feroviară pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

2. Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin OMT nr. 1260/2013
- Stabilirea normelor metodologice  privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării (consolidat)

3. Baremele de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, aprobate prin OMT nr. 1257/2013
- Anexa nr. 1 la ordin - Stabilirea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

4. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii - OMT nr. 1259/2013 (consolidat)
- Comisiile medicale şi psihologice, eliberarea avizelor medicale şi avizelor psihologice

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Ordinul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
33
Consilieri de siguranţă pentru transportul feroviar al mărfurilor periculoase
Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase, aprobat prin OMTCT nr. 1044/2003 (consolidat)

- Prevederi specifice pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru toate tipurile de transport al mărfurilor periculoase, inclusiv pentru transportul feroviar 

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
34
Programe de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar şi Lista funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER
1. Metodologiile de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, aprobate prin OMTCT nr. 2261/2005;

2. Normele privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER, aprobate prin OMTI nr. 815/2010

- Pentru respectarea cerinţelor obligatorii de siguranţă feroviară pe căile ferate din România s-a dezvoltat implementarea şi dezvoltarea unor programe de formare-calificare, perfecţionare şi a unui sistem de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Metodologii și Norme și/sau procedurile care le utilizează ca documente de referință.


Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Metodologii și Norme  și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
35
Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar - OMTCT nr. 2262/2005 (consolidat)

- Decizia CENAFER nr. 145/2017Condiţiile şi duratele minime de instruire practică şi de stagiu în vederea autorizării

- În scopul asigurării cerinţelor privind siguranţa circulaţiei trenurilor, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor în transportul feroviar, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar de organizare, de conducere şi de efectuare a circulaţiei trenurilor şi/sau a operaţiunilor de manevră, de conducere şi de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, de verificare, de întreţinere şi/sau de revizie tehnică a elementelor infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare trebuie să fie autorizat

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și din Decizia CENAFER nr. 145/2017 și/sau procedurile care le utilizează ca documente de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din  Ordin și din Decizia CENAFER nr. 145/2017  și/sau care fac  trimitere la acestea, ca documente de referință.
36
Condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar
Aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar - OMT nr. 490/2008

- Cerinţele minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor feroviari mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar efectuate de operatorii de transport feroviar


Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Ordinul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
37
Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România
1. Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin HG nr.1611/16.12.2009 (consolidat)

2. Procedura pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţele privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţele şi procedura de recunoaştere a persoanelor şi organismelor, aprobate prin OMT nr.615/2015 (consolidat)

- Condiţiile şi procedurile de certificare a mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, respectiv sarcinile pentru care sunt responsabile autorităţile competente, mecanicii de locomotivă, precum şi alte părţi implicate în sistemul feroviar, în special operatorii de transport feroviar, administratorii infrastructurii feroviare şi centrele de formare profesională.

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din  Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România și din  Procedura pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă  și/sau procedurile care le utilizează ca documente de referință.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din  Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România și din  Procedura pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă   și/sau care fac  trimitere la acestea, ca documente de referință.
38
Atestarea profesională a personalului de specialitate din transportul feroviar
Metodologia privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate din transportul feroviar, aprobată prin Decizia Directorului ASFR nr. 28/2018

- Reglemetări specifice privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate din transportul feroviar, în temeiul Art. 15 din Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară - nr.002

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Metodologie și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Metodologia.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Metodologie și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
39
Activitatea de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară
Metodologie privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, aprobată prin Decizia Directorului General AFER nr. 54/2003

- Reglemetări specifice privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, în temeiul art. 14 din Instrucţiunile pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică - nr. 328

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Metodologie și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Metodologia.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Metodologie și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
40
Constatarea şi sancţionarea unor abateri săvârşite de personalul din unităţile de căi ferate aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice
Măsuri pentru întărirea disciplinei în unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor – Instrucţiuni privind constatarea şi sancţionarea unor abateri săvârşite de personalul din unităţile de căi ferate aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice, aprobate prin OMTTc nr. 855/1986 - Anexa nr.1 la ordin

- Modul de procedare şi aplicare a constatării şi sancţionării unor abateri săvârşite de personalul din unităţile de căi ferate aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Ordin și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Ordinul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Ordin și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.
41
Investigarea accidentelor si incidentelor feroviare
Regulament de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr. 117/2010

- Modul în care se desfăşoară activitatea de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare în operaţiunile de transport pe căile ferate din România.

Tabel nominal cu procedurile din SMS al OTF, care acoperă cerințele din Regulament și/sau procedurile care utilizează ca document de referință Regulamentul.
Tabelul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
·  Nr. crt.;
·  Codul procedurii;
·  Titlul procedurii;
·  Scurtă descriere a procedurii, cu specificarea capitolelor care acoperă cerințele din Regulament și/sau care fac trimitere la acesta, ca document de referință.

NOTĂ: Prezenta listă de norme va fi actualizată odată cu modificarea cadrului de reglementare.