AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 Atributii de supraveghere: control, inspectie, auditSupraveghere prin control si inspectie de stat
Legislatie
HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România

OMT nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată

OMT nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010


Detalii

Activitatea de supraveghere prin control şi inspecție de stat în transportul feroviar şi cu metroul se asigură de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română, pe baza de convenții încheiate cu administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar, Societatea Comerciala de Transport cu Metroul București  "Metrorex" S.A, în care se stabilesc drepturile şi obligațiile părților.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română elaborează şi pune în aplicare o strategie şi unul sau mai multe planuri de supraveghere în care indică modul în care își orientează activitățile şi îşi stabileşte prioritățile în scopul supravegherii.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română colectează şi analizează informaţii provenite din surse diverse.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română evaluează periodic strategia şi planul (planurile) în lumina experienţei acumulate, folosind informaţiile colectate şi rezultatele supravegherii.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română stabileşte şi publică criteriile utilizate pentru a decide modul în care monitorizează, promovează şi, după caz, controlează respectarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei. Aceste criterii includ, de asemenea, aspectele de neconformitate referitoare la aplicarea continuă a unui sistem de gestionare a siguranţei de către operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructură feroviară şi gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, precum şi la cadrul de reglementare în domeniul siguranţei.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română permite operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructură feroviară şi gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă să depună o reclamaţie împotriva deciziilor luate în timpul activităţilor de supraveghere, fără a aduce atingere obligaţiei de control jurisdicţional al acestor decizii, conform Legii nr. 55/2006.

Autoritățile naţionale de siguranţă însărcinate cu supravegherea unei întreprinderi feroviare care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre îşi coordonează abordarea în materie de supraveghere pentru a se asigura că sistemul de gestionare a siguranţei al operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructură feroviară şi gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă este eficace şi acoperă toate activităţile relevante. Activităţile de coordonare implică acordul cu privire la informaţiile pe care autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să le pună în comun pentru a asigura o abordare comună a supravegherii în cadrul operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructură feroviară sau gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă în cauză. Ele includ, de asemenea, schimbul de informaţii privind strategia şi planul sau planurile de supraveghere ale autorităţilor naţionale de siguranţă respective, inclusiv orice rezultate relevante, pentru a permite o abordare comună a cazurilor de neconformitate.

Autoritățile naţionale de siguranţă stabilesc mecanisme de cooperare cu organismele naţionale de investigaţie, cu organismele de certificare a entităților responsabile cu întreținerea şi cu alte autorităţi competente pentru a face schimb de informaţii şi a-şi coordona reacțiile în caz de nerespectare a cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare. În acest sens, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 117/2010, privind aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România.

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română verifică modul în care sunt respectate cerințele cu privire la siguranța feroviară, la securitatea transporturilor, la calitatea produselor si a serviciilor publice, prevăzute în reglementările specifice feroviare în vigoare.

Pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere personalul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română are dreptul de supraveghere a activităţii pe toate mijloacele de transport feroviar şi cu metroul, în unităţile administratorului/gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor de transport feroviar, "Metrorex" S.A., furnizorilor feroviari care furnizează produse sau servicii feroviare şi în celelalte unităţi cu specific feroviar care funcționează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pe baza legitimației speciale emise de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Activitatea de supraveghere este coordonată de către Directorul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi se exercită în teritoriu prin inspectoratele de siguranţă feroviară.

Controlul de stat constă în analizarea întregii activităţi a unui agent economic, pe o anumită perioadă, cu privire la siguranţa circulaţiei, la securitatea transporturilor şi la calitatea produselor şi a serviciilor publice în transporturile feroviare şi cu metroul.

Inspecția de stat constă în verificarea unor activităţi specifice importante desfăşurate de agentul economic privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor publice în transporturile feroviare şi cu metroul. Inspecția de stat se desfăşoară, de regulă, prin sondaj şi inopinat.

În cazul în care, cu ocazia inspecţiei de stat, se constată deficiențe şi/sau abateri grave, această activitate se poate transforma în control, cu aprobarea Directorului Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română.

Controlul de stat se efectuează conform unui program aprobat de către conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Din ordinul conducerii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, controlul de stat se poate efectua şi în afara programului aprobat. Controlul şi inspecția de stat se finalizează prin întocmirea unei note de constatare. În termen de 10 zile de la încheierea notei de constatare, conducerea agentului economic controlat trebuie să transmită Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română modul de remediere a deficiențelor şi abaterilor constatate.

Personalul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română are dreptul la legitimație specială de control, care permite:

a.
controlul şi inspecția de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaționale privitoare la siguranţă, securitatea transporturilor, protecția mediului, calitatea produselor şi a serviciilor publice în transportul feroviar şi cu metroul, precum şi la agenţii economici care furnizează produse sau prestează servicii specifice pentru calea ferată sau pentru metrou;


b.
controlul şi inspecția de stat privind aplicarea prevederilor legale referitoare la existența şi la funcționarea sistemului de asigurare a calităţii;


c.
supracontrolul activităţii feroviare desfăşurate de personalul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul  "Metrorex" S.A. Bucureşti şi al operatorilor de transport feroviar;


d.
accesul în unităţile prevăzute la lit. a) şi c);


e.
accesul şi călătoria în cabina de conducere a mijloacelor de tracţiune feroviară şi în postul de conducere al ramei de metrou;


f.
solicitarea şi obținerea datelor, informațiilor şi a documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor de control şi inspecţie de stat şi de cercetare a accidentelor/incidentelor feroviare.

Lunar, trimestrial, semestrial şi anual, compartimentele de siguranţa circulaţiei ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar întocmesc statistica accidentelor şi incidentelor pe formularul tip, prevăzut în anexa nr. VII din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România. Un exemplar al acestor evidente statistice se transmite la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, care, pe baza acestora, întocmește periodic evidența şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România.

Furnizarea datelor statistice pentru Comisia Naţională de Statistică şi pentru organismele feroviare internaționale, privind accidentele si incidentele produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, se face numai de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.


Dispecerat 112

Asigură în regim de lucru permanent, activitatea de preluare a apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112 transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de Urgenţă 112 din ţară, prin care sunt raportate accidentele/incidentele feroviare dar şi alte fapte şi situaţii în legătură cu activitatea din domeniul feroviar.

Asigură evidenţa tuturor apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112.

Informează operativ inspectorul de stat care asigură continuitatea din cadrul ASFR, investigatorului de serviciu care asigură continuitatea din cadrul OIFR, precum şi revizorul central de serviciu din cadrul CNCF „CFR” - SA, despre toate apelurilor de urgenţă recepţionate în Sistemul de Urgenţă 112, transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de Urgenţă 112.Supraveghere prin audit
Legislatie
OMTIC nr. 744/05.03.2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei

Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei

OMTIC nr. 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei 


Detalii

Auditul de supraveghere se efectuează în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de siguranță / autorizaţiei de siguranţă, respectiv a certificatului ERI / certificatului FI în scopul obținerii de dovezi obiective, care să ateste respectarea cerințelor care au stat la baza acordării acestor documente și de implementare a sistemului de întreţinere a vagoanelor de marfă - SIVM / sistemul de management al siguranţei - SMS.

Acțiuni de audit la administratorul infrastructurii feroviare, gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorii de transport feroviar şi entitățile responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă - ERI, în baza programului lunar aprobat de directorul ASFR.

Activitatea de supraveghere desfăşurată vizează, în primul rând, activitățile care sunt expuse celor mai grave riscuri sau cele în cazul cărora pericolele asociate sunt controlate în modul cel mai nesatisfăcător.

Etapele auditului de supraveghere sunt următoarele:

Preauditul este prima etapă a procesului de audit prin care se realizează o serie de activităţi specifice - contactul cu organizaţia auditată, examinarea și evaluarea documentelor, întocmirea planului de audit, atribuirea responsabilităţile în cadrul echipei de audit şi alte activităţi similare;


Auditul la fața locului se desfăşoară la sediul și/sau la structurile teritoriale ale organizației auditate;


Postauditul este etapa procesului de audit  în care se elaborează şi se transmite raportul de audit şi se primesc planurile de acţiuni corective, respectiv preventive;


Auditul de urmărire este procesul de audit în care se verifică eficacitatea implementării acțiunilor corective.

Obiectivele de audit de supraveghere sunt stabilite în conformitate cu strategia şi cu planurile de supraveghere, utilizându-se informaţii provenite din:

Activitatea de evaluare SMS, SIVM;


Activităţile de supraveghere anterioare;


Activitatea de autorizare pentru punerea în funcţiune a susbsistemelor structurale şi / sau a vehiculelor feroviare;


Rapoartele de investigare a accidentelor şi a incidentelor;


Recomandări ale Organismului de Investigare Feroviar Român – OIFR;


Notele informative zilnice privind neconformităţile produse în activitatea de transport feroviar;


Rapoartele anuale ale operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructură feroviară, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă şi a entităţilor responsabile cu întreţinerea.