AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 
Legislatie nationala


OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.
HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare)


OMT nr. 706/2017 privind aprobarea Structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române – AFER


Ordinul nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER (reformat 2018)


Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european (reformată 2019) 
HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar


HG nr. 877/2010  privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar (cu modificarile şi completarile ulterioare)
Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
OMT nr. 648/2015  privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor componente ale sistemului feroviar din Romania
OMT nr. 744/2013 privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România
OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE


OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
OMT nr. 1503/29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea


HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
OMT nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată
OMT nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010


OMT nr. 141/1999 privind stabilirea competenţelor şi procedurilor de elaborare a reglementărilor specifice în transportul feroviar şi cu metroul
Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative


OMT nr. 535/2007 privind aprobarea Normelor pentru acordarea certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România (reformat 2019)


OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009


OMT nr. 820/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007
OMT nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă


HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora (cu modificarile şi completarile ulterioare)
OMT nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară


HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România (cu modificarile si completarile ulterioare)
OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor (cu modificările din 2018)


OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (consolidat 2016)
Decizia Directorului General CENAFER nr. 2/12.01.2017 - Condiţiile şi duratele minime de instruire practică şi de stagiu în vederea autorizării 
Decizia Directorului General CENAFER nr. 145/15.12.2017 – modificarea si completarea anexei la Decizia nr. 2/20176


OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificarile şi completarile ulterioare)


OMLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară, nr. 002 – RETF (cu modificarile şi completarile ulterioare)
METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 02 mai 2018; Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.


OMT nr. 103/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, nr. 328
Decizia Directorului General AFER nr. 54/2003 metodologie privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică


OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)
HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004
OMTCT nr. 880/2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 60/2004
Actul AFER – CNCF „CFR”-SA nr. 1000/10199/2005 - Reglementări comune privind avizarea de către „CFR” şi aprobarea de către AFER a RET a LFI
OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou construite sau modernizate”


OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora (cu modificările si completarile ulterioare)


OMT nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, nr. 906


OMT nr. 490 / OMFES. nr. 479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar


OG nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul (aprobata cu modificari prin Legea nr.200/2003; modificata prin OG nr.3/2012 care a fost aprobata prin Legea nr.158/2012)
OMT nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de control
Decizia Directorului General AFER nr. 33/2009 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
Decizia Directorului General AFER nr. 65/2004 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la nerespectarea reglementărilor OG 60/2004 – linii ferate industriale
OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor (cu modificarile şi completarile ulterioare)


OUG nr. 8/19.02.2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (consolidată)
OMT nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologică
OMT/OMS nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor
OMT nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi compunerea Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti
OMT/OMS nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii
OMT/OMS nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii (consolidat)
OMT/OMS nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnatze să efectueze controlul
OMT nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia


Hoărârea guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar
Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători


OMTCT nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar (reformare 2019)