AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 
Legislatie europeana


Regulamentul (UE) 2016/796 din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/764 al Comisiei din 2 mai 2018 privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/867 al Comisiei din 13 iunie 2018 de stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate


Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare)
Rectificare la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/171 AL COMISIEI din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licențe întreprinderilor feroviare.


Directiva (UE) 2016/798 din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară.


Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei
Recomandarea (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură


Regulamentul (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 (cu modificarile si completările ulterioare - 2015)


Decizia nr. 460/2009/CE privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la art. 6 din Directiva nr.2004/49/CE
Decizia  nr. 226/2012/CE privind al doilea set de obiectivele de siguranţă comune în ceea ce priveşte sistemul feroviar  (consolidat - 2013)
Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei
Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei
Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea


Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei 


Directiva (UE) 2016/797 din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în UE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/545 AL COMISIEI din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.
RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar în Uniune (2018/C 253/01)
Decizia nr. 2009/965/CE privind documentul de referinţă menţionat la art. 27 alin. (4) din Directiva 2008/57/CE
Decizia nr. 2011/155/CE privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1614 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE
Decizia 2011/665/CE privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare (ERATV)
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/250 AL COMISIEI din 12 februarie 2019 privind modelele de certificate și de declarații „CE” pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declarație de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat și procedurile de verificare „CE” a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei
Decizia nr. 2010/713/CE privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în STI adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE
RECOMANDAREA COMISIEI 2014/897/UE din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în functiune si utilizarea subsistemelor structurale si a vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE si 2004/49/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului


Directiva 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar (cu modificarile ulterioare - 2014)
Directiva (UE) 2016/882 a comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele lingvistice
REGULAMENTUL (UE) 2019/554 AL COMISIEI din 5 aprilie 2019 de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar.
Regulamentul  (UE) nr. 36/2010 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE
Decizia nr. 2010/17/CE privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE
Decizia nr. 2011/765/CE privind criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și criteriile pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE
Recomandarea nr. 2011/766/CE cu privire la procedura de recunoaștere a centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE


Directiva 2005/47/CE privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) şi Federaţia European a Muncitorilor din domeniul Transporturilor (ETF) referitor la anumite aspecte privind condiţiile de muncă ale lucrătorilor din cale implicaţi în serviciile transfrontaliere interoperabile din sectorul feroviar