AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 

Despre noi
Conform Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29.04.2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să instituie o autoritate naţională de siguranţă.

În România a fost infiinţată Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, prin Legea nr. 55/2006 din 16/03/2006 privind siguranţa feroviară (care a transpus Directiva 2004/49/CE), ca organism naţional răspunzător de sarcinile referitoare la siguranţa feroviară.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este un organism independent din punct de vedere funcţional şi decizional, care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, în condiţiile legii.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este independentă în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional faţă de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate achizitoare, potrivit legii.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 lit. g) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, respectiv:

autorizarea introducerii în circulaţie a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar, în conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, şi verificarea respectării cerinţelor esenţiale relevante la exploatarea şi întreţinerea acestora;


supravegherea conformităţii constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003;;


autorizarea punerii în funcţiune şi a introducerii în circulaţie a unui material rulant nou sau modificat substanţial, care încă nu este acoperit de o S.T.I;


emiterea, reînnoirea, modificarea şi revocarea părţilor relevante din certificatele de siguranţă şi autorizaţiile de siguranţă, acordate în conformitate cu art. 10 şi 11, şi verificarea îndeplinirii condiţiilor şi cerinţelor stabilite în acestea şi a faptului că administratorii de infrastructură şi operatorii de transport feroviar funcţionează în conformitate cu cerinţele dreptului comunitar sau naţional;


monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei, inclusiv sistemul de norme naţionale de siguranţă;


supravegherea înregistrării corespunzătoare a vehiculelor în R.N.V. şi informaţiile conţinute de acesta cu privire la siguranţă sunt precise şi actualizate.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR exercită, de asemenea, şi alte atribuţii specifice date în competenţa sa prin acte normative, în principal:

efectuează evaluarea independentă a adecvării aplicării procesului de management al riscului, precum şi a rezultatului acestuia şi întocmeşte pentru solicitant raportul de evaluare a siguranţei;
supraveghează prin acţiuni de audit de siguranţă feroviară, control şi inspecţie de stat operatorii economici din sistemul de transport feroviar, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare;
certifică entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare;
certifică operatorii economici care preiau una sau mai multe funcţii de întreţinere ale vehiculelor feroviare;
supraveghează prin acţiuni de audit şi inspecţie entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare şi operatorii economici care efectuează funcţiile de întreţinere, pe durata valabilităţii certificatului;
acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică permisele de mecanic de locomotivă;
acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă;
acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a examinatorilor care efectuează evaluarea cunoştinţelor profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă;
asigură organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate pentru personalul din transportul feroviar şi cu metrou;
autorizează staţiile de cale ferată şi emite autorizaţiile de funcţionare;
autorizează pentru punerea în funcţiune liniile ferate industriale nou-construite sau modernizate şi emite autorizaţiile de punere în funcţiune, autorizează exploatarea liniilor ferate industriale şi emite autorizaţiile de exploatare;
întocmeşte periodic evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul şi furnizează datele statistice pentru Institutul Naţional de Statistică;
asigură pregătirea profesională şi certificarea consilierilor pentru mărfurile periculoase şi emite certificate;
efectuează cursuri de pregătire în vederea atestării responsabililor cu sistemul de management al siguranţei feroviare şi acordă atestate;
autorizează transportul public cu metroul şi emite autorizaţiile/licenţele de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou;
întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe pagina de web a ASFR de pe site-ul AFER şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 septembrie;
pune la dispoziţie solicitanţilor documente de îndrumare privind cerinţele pentru activităţile de autorizare, certificare şi atestare, conform obiectului de activitate;
asigură funcţionarea unui dispecerat permanent cu atribuţii de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă - 112, potrivit legislaţiei în vigoare;

Prestaţiile efectuate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR se efectuează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor.