AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


ATRIBUTII - Certificare si Autorizare


Certificarea de siguranta a operatorilor de transport feroviar
Legislatie
OMTIC nr. 932/30.04.2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 402/2013 AL COMISIEI din 30 aprilie 2013 privind metoda comuna de siguranta pentru evaluarea riscurilor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului  de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea


Detalii
Autoritatea responsabila cu acordarea certificarii in materie de siguranta din Romania este Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.
 
Scopul certificatului de siguranta este de a dovedi ca operatorul de transport feroviar si-a instituit sistemul de management al sigurantei si poate indeplini cerintele stabilite in S.T.I., in alta legislatie comunitara relevanta, precum si normele de siguranta nationale pentru a controla riscurile si pentru a exploata reteaua in siguranta.
 
Certificatul de siguranta cuprinde:

o certificare confirmand acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar, prevazut la art. 9 si in anexa nr. 3 din Legea nr. 55/2006 – certificat de siguranta partea A;


o certificare confirmand acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea sigura a retelei implicate. Cerintele pot viza aplicarea S.T.I. si a normelor nationale de siguranta, acceptarea certificatelor personalului si autorizarea de admitere in circulatie a materialului rulant utilizat de operatorul de transport feroviar. Certificarea se bazeaza pe documentatia prezentata de operatorul de transport feroviar, prevazuta in anexa nr. 4 din Legea nr. 55/2006 - certificat de siguranta partea B

Certificarea acordata de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in conformitate cu prevederile lit. a) de la paragraful precedent este valabila si in celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana recunoaste ca valabile pe caile ferate din Romania certificatele de siguranta care confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei, acordate de autoritatile responsabile cu certificarea de siguranta a operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru servicii echivalente de transport feroviar.
 
Operatorii de transport feroviar licentiati de autoritatile responsabile cu acordarea licentelor operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care detin un certificat de siguranta partea A si care intentioneaza sa efectueze pe caile ferate din Romania un serviciu echivalent de transport feroviar, trebuie sa detina in mod obligatoriu un certificat de siguranta partea B obtinut de la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.
 
Certificatul de siguranta partea A este valabil pentru o perioada de maximum 2 ani de la data acordarii.
Certificatul de siguranta partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueaza servicii de transport feroviar de tip A si/sau de tip B este valabil pentru o perioada de maximum 2 ani de la data acordarii, iar certificatul de siguranta partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueaza numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioada de maximum un an de la data acordarii.
Pe durata valabilitatii certificatelor de siguranta este necesara respectarea cerintelor care au stat la baza acordarii acestora, iar pe durata valabilitatii certificatelor de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va efectua actiuni de control si inspectie de stat privind modul de respectare a reglementarilor specifice in vigoare si verificarea indeplinirii cerintelor care au stat la baza acordarii sau modificarii acestora, pe baza conventiilor incheiate cu operatorii de transport feroviar si a unui tarif aprobat de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.
 
In cazul suspendarii licentei de transport feroviar unui operator de transport feroviar din Romania, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana suspenda imediat certificatele de siguranta partea A si/sau partea B acordate operatorului in cauza.
 
Pe durata suspendarii certificatelor de siguranta operatorului de transport feroviar i se interzice efectuarea de servicii de transport feroviar.
 
Daca se constata nerespectarea reglementarilor specifice in vigoare si/sau a cerintelor care au stat la baza acordarii sau modificarii certificatelor de siguranta partea A si/sau partea B, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va dispune masura retragerii, dupa caz, a:
 
certificatului de siguranta partea A si, implicit, a certificatului de siguranta partea B;


certificatului de siguranta partea B;


unei sectii de circulatie, statii de cale ferata, zone de manevra feroviara sau linii ferate industriale inscrise in anexa nr. I la certificatul de siguranta partea B;


unui material rulant motor care nu mai respecta conditiile tehnice si care este inscris in anexa nr. II la certificatul de siguranta partea B.

Certificatul de siguranta partea B se retrage de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana daca operatorul de transport feroviar nu a desfasurat serviciul de transport feroviar inscris in acesta (pe sectia de circulatie, zonele de manevra feroviara, statiile de cale ferata sau liniile ferate industriale racordate la acestea) in termen de un an de la data acordarii acestuia.
 
La solicitarea operatorului de transport feroviar, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va actualiza in intregime sau partial certificatele de siguranta partea A si/sau partea B la fiecare modificare a tipului de serviciu prevazut in licenta, a sectiei de circulatie sau a zonei de manevra feroviara ori a liniei ferate industriale pe care acesta isi desfasoara activitatea.
 
Daca operatorul de transport feroviar nu a desfasurat un serviciu de transport feroviar inscris in certificatul de siguranta partea B sau nu a desfasurat prestatia pe o sectie de circulatie, zona de manevra feroviara, statie de cale ferata sau linie ferata industriala racordata la aceasta in termen de un an de la data acordarii acestuia, ASFR modifica certificatul de siguranta partea B.
 
Formatele standard ale certificatelor de siguranta partea A si partea B si documentele de cerere sunt in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 si documentele de cerere in conformitate cu art. 10 din Directiva 2004/49/CE.
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica Agentia Feroviara Europeana in termen de o luna cu privire la certificatele de siguranta partea A, care au fost emise, reinnoite, modificate sau revocate, mentionand denumirea si adresa operatorului de transport feroviar, data emiterii, domeniul de aplicare si valabilitatea certificatului de siguranta si, in caz de revocare, motivele deciziei sale.

Sisteme de management al sigurantei
Operatorii de transport feroviar isi stabilesc propriile sisteme de management al sigurantei pentru a se asigura ca sistemul feroviar poate atinge cel putin obiectivele de siguranta comune (O.S.C)., ca este in conformitate cu normele nationale de siguranta obligatorii prevazute la art. 8 si in anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006, precum si cu cerintele de siguranta descrise in specificatiile tehnice pentru interoperebilitate (S.T.I) si ca sunt aplicate partile relevante din M.S.C.
 
Sistemul de management al sigurantei indeplineste cerintele si cuprinde elementele prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006, adaptate la caracterul, intinderea si celelalte caracteristici ale activitatii desfasurate. Acesta asigura controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea operatorului de transport feroviar, inclusiv furnizarea de lucrari de intretinere, de material si utilizarea contractantilor. Fara a aduce atingere normelor nationale si internationale existente in materie de raspundere, sistemul de management al sigurantei ia, de asemenea, in considerare, dupa caz si in limita rezonabilului, riscurile ce decurg din activitatile altor parti.
 
Operatorii de transport feroviar prezinta anual Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, inainte de 30 iunie, un raport referitor la anul calendaristic precedent, care va contine:
 
informatii privind modul in care sunt atinse obiectivele de siguranta ale operatorului de transport feroviar si rezultatele planului de siguranta;


elaborarea indicatorilor de siguranta nationali si a indicatorilor de siguranta comuni (I.S.C.) prevazuti in anexa nr. 1 la Legea nr. 55/2006, in masura in care este relevant pentru organizatia raportoare;


rezultatele auditurilor de siguranta interne;


observatii privind insuficientele si defectiunile de functionare ale operatiunilor feroviare i ale administrarii/gestionarii infrastructurii feroviare, care pot prezenta interes pentru Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Certificarea de siguranta a operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din Romînia
Legislatie

HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar

OMTIC nr. 743/05.03.2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România


Detalii


Autorizarea de siguranta a administratorului / gestionarilor de infrastructura feroviara
Legislatie

OMTIC nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din România.
 
HG nr. 643/22.06.2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea.


Detalii
Pentru a i se permite să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să obţină o autorizaţie de siguranţă eliberată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR.

Autorizaţia de siguranţă eliberată administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară de către ASFR confirmă acceptarea sistemului de management al siguranţei al
administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară şi permite acestuia să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară.

Autorizaţia de siguranţă este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării şi în condiţiile vizării sale periodice la un an.
Pentru continuarea activităţii specifice după expirarea valabilităţii autorizaţiei de siguranţă, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară trebuie să solicite la ASFR reînnoirea autorizaţiei cu minimum 5 luni înainte de data expirării valabilităţii acesteia.

La solicitarea unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară, ASFR poate actualiza (modifica/revizui) autorizaţia de siguranţă după cum urmează:
la modificarea datelor de identificare ale administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;


la modificarea datelor înscrise în autorizaţia de siguranţă, inclusiv la adăugarea/eliminarea unei/unor secţii de circulaţie;


la fiecare modificare substanţială a infrastructurii, a subsistemelor de semnalizare sau de alimentare cu energie utilizate în legătură cu infrastructura sau a principiilor
de exploatare şi întreţinere a unei astfel de infrastructuri sau subsisteme de semnalizare sau de alimentare cu energie.

ASFR poate solicita ca autorizaţia de siguranţă să fie revizuită în urma unor modificări substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.

După eliberarea şi reînnoirea autorizaţiilor de siguranţă, ASFR desfăşoară activităţi pentru supravegherea sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară in baza conventiei incheiate cu administratorul/gestionarul de infrastructura feroviara si a unui tarif aprobat  de Ministerul Transporturilor, pentru a verifica dacă în decursul administrării/gestionării şi exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate cerinţele care au stat la baza eliberării autorizaţiilor şi normele naţionale relevante sunt respectate în permanenţă.

Atunci când în urma activităţilor de supraveghere desfăşurate după eliberarea şi reînnoirea autorizaţiilor de siguranţă se constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele de autorizare, nu se respectă normele naţionale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranţa, ASFR poate, motivat, să restricţioneze sau să revoce, după caz, autorizaţia, notificând deţinătorului motivele care au stat la baza deciziei sale.

Sisteme de management al sigurantei
În scopul obţinerii autorizaţiilor de siguranţă administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară îşi stabileşte/stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei.

Sistemul de management al sigurantei este adaptat la tipul operaţiunii, amploarea operaţiunii, zona de operare şi alte condiţii ale activităţii desfăşurare.

Administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară au obligaţia de a comunica lunar la ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară de către fiecare dintre operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă şi operatorii care efectuează numai manevră feroviară cu care a încheiat contracte de acces pe infrastructura feroviară. Datele transmise vor fi exprimate după cum urmează:  
    a) "tren-km" - pentru operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă;
    b) "tren-km" şi "ore manevră" - pentru operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar, precum şi servicii de manevră feroviară;
    c) "ore manevră" - pentru operatorii care efectuează numai manevră feroviară.

Autorizarea punerii in functiune
Legislatie

OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere in functiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate

OMTIC nr. 908/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului. 
HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
Decizia Comisiei 2007/756/CE de adoptare a unei specificatii comune a registrului national al vehiculelor prevazute la art.14 alin.(4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 2001/16/CE;

Regulamentul (UE) nr. 2011/201/CE privind modelul de declaraţie de conformitate cu un tip autorizat de vehicul feroviar

RECOMANDAREA COMISIEI 2014/897/UE din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în funcțiune și utilizarea subsistemelor structurale și a vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE și 2004/49/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului


Detalii
Punerea in functiune a subsistemelor de natura structurala componente ale sistemului de transport feroviar conventional conectat la sistemul de transport feroviar conventional transeuropean, care sunt amplasate sau in functiune pe teritoriul Romaniei, trebuie sa fie autorizata de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.
 
In acest scop Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ia toate masurile adecvate pentru ca aceste subsisteme sa nu poata fi puse in functiune decat daca sunt proiectate, construite si instalate astfel incat sa indeplineasca cerintele esentiale, atunci cand sunt integrate in sistemul de transport feroviar conventional conectat la sistemul de transport feroviar conventional transeuropean.
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va verifica in mod special compatibilitatea acestor subsisteme cu sistemul in care ele se integreaza.
 
Autoritatea Feroviara Romana - AFER verifica la punerea in functiune si apoi periodic faptul ca aceste subsisteme sunt exploatate si intretinute conform cerintelor esentiale specifice lor. In acest scop se utilizeaza procedurile de evaluare si verificare prevazute de STI structurale si functionale respective.
 
In cazul unei reinnoiri sau modernizari, administratorul infrastructurii sau operatorul de transport feroviar prezinta Autoritatii de Siguranta Feroviara Romane un dosar cu descrierea proiectului. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana analizeaza acest dosar si, luand in considerare strategia de implementare indicata in STI aplicabila, decide daca importanta lucrarilor impune o noua autorizare a punerii in functiune. O autorizare noua a punerii in functiune este necesara de fiecare data cand nivelul de siguranta generala a subsistemului respectiv poate fi afectat de lucrarile planificate.
 
Atunci cand Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana autorizeaza punerea in functiune a materialului rulant, aceasta trebuie sa se asigure ca un cod de identificare alfanumeric este atribuit fiecarui vehicul. Acest cod trebuie marcat pe fiecare vehicul si trebuie inscris intr-un registru national de inmatriculare pentru vehicule feroviare, care indeplineste urmatoarele criterii:
 
respecta specificatiile comune definite;


este pastrat si actualizat de un organism independent fata de operatorii de transport feroviar;


au acces la registru Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si Organismul de Investigare Feroviar Roman prevazute la art. 16 si, respectiv, la art. 19 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. La registru au acces, in baza unei solicitari legitime, si Consiliul de supraveghere prevazut la art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara si tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8/2004, cu modificarile ulterioare, Agentia Feroviara Europeana, operatorii de transport feroviar si administratorii de infrastructura feroviara.

In cazul materialului rulant pus in functiune pentru prima data intr-o tara terta, Romania poate accepta vehiculele corect identificate in functie de un sistem diferit de codificare. Cu toate acestea, daca Romania a autorizat punerea in functiune a unor astfel de vehicule pe teritoriul sau, trebuie sa fie posibil sa se obtina din registru datele respective.
 
Operatorii economici care detin, administreaza si/sau exploateaza subsisteme structurale sau elemente de subsisteme structurale componente ale sistemului de transport feroviar conventional din Romania sunt obligati sa solicite autorizarea de punere in functiune a acestor subsisteme structurale, in cazul construirii, reinnoirii sau modernizarii acestora, cand nivelul de siguranta generala a subsistemului respectiv poate fi afectat de lucrari.
 
Autorizatia de punere in functiune a subsistemelor structurale atesta faptul ca elementele subsistemului structural nou-construite, reinnoite sau modernizate satisfac integral cerintele esentiale generale, respectiv cerintele esentiale specifice subsistemului structural autorizat, asigurandu-se interoperabilitatea cu sistemul de transport feroviar conventional transeuropean.
 
Acordarea autorizatiei de punere in functiune a subsistemelor structurale se va face numai dupa verificarea indeplinirii integrale a cerintelor esentiale generale si a celor specifice subsistemului.
Valabilitatea autorizatiei de punere in functiune a subsistemelor structurale si, dupa caz, a componentelor acestora distinct identificabile se acorda pe perioada ciclului de viata, in conditiile in care nu se fac modificari ale elementelor constructive, caracteristicilor si/sau parametrilor de baza si se respecta prevederile din planul de mentenanta.
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana decide reinnoirea autorizatiei de punere in functiune a subsistemului structural in cazul in care operatorul economic decide efectuarea unor lucrari la subsistemul structural autorizat care ii modifica acestuia nivelul de siguranta si/sau parametrii de baza. Operatorul economic va instiinta Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si organismul notificat selectat despre aceste cazuri si va solicita reinnoirea autorizatiei de punere in functiune a subsistemului structural.
 
Pe perioada de valabilitate a autorizatiei Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va verifica prin actiuni de control si inspectie de stat modul cum sunt exploatate si intretinute subsistemele structurale autorizate de punere in functiune.


Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare
Legislatie

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

OMTIC nr. 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de siguranta comuna pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice întreprinderile feroviare si administratorii de infrastructura dupa primirea unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta, precum si entitatile responsabile cu întretinerea.


Detalii

In România certificarea unei entitati responsabile cu intretinerea  vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 se efectueaza de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Româna-ASFR, desemnat de catre Ministerul Transporturilor ca organism de certificare.
 
Certificarea unei entități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare se bazează pe evaluarea capacității operatorului economic de a îndeplini cerințele relevante ale funcțiilor sistemului de întreținere prevăzute la  art. 14 (3) din Directiva (UE) 2016/798  și de a le aplica în mod consecvent un sistem de supraveghere prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1077/2012 care să asigure îndeplinirea în continuare a cerințelor aplicabile, după emiterea certificatului  de conformitate ERI.
 
Schema de certificare utilizată pentru certificarea entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare, aparține Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate,, in concordanță cu reglementările organismului de Cooperare Europeana pentru Acreditare (EA), este acceptat de Comisia Europeana și pune în aplicare prevederile din Regulamentul (UE) nr.779/2019.  Punerea în aplicare are în vedere reglementările legislative europene și naționale in domeniul feroviar și procedurile proprii ASFR.
 
Poate a solicita certificarea  de conformitate ca entitate responsabilă cu întreținerea/ certificarea de conformitate pentru funcții de întreținere orice operator economic care întreține vehicule feroviare, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI  (UE) NR. 779/2019 AL COMISIEI  de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei.
 
Entitatea responsabila cu întreținerea trebuie să desfășoare ea însăși  funcția de gestionare, dar poate externaliza funcțiile de întreținere menționate la art. 14 (3) din Directiva (UE) 2016/798  literele (b)-(d), sau o parte a acestor funcții, atribuindu-le altor părți contractante sub rezerva dispozițiilor articolului 9 din Regulamentul (UE) 779/2019. In cazul in care recurge la externalizare, entitatea responsabila cu întreținerea trebuie să se asigure că sunt aplicate principiile prevăzute in anexa II.
 
Indiferent de acordurile de externalizare stabilite, entitatea responsabilă cu întreținerea este responsabilă pentru rezultatul activităților de întreținere pe care le gestionează și trebuie să instituie un sistem de monitorizare a desfășurării activităților respective în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1078/2012.
 
Pentru certificarea unei entități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare a fost elaborată „METODOLOGIA  PENTRU OBTINEREA CERIFICATULUI DE CONFORMITATE ERI/CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU  FUNCTII DE INTRETINERE”.Autorizarea liniilor ferate industriale
Legislatie
OG nr. 60/29.07.2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004);

HG nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004;

OMTCT nr. 880/03.06.2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004;

Reglementari comune privind avizarea de catre CFR si aprobarea de catre AFER a RET a LFI din 03.06.2005, publicat în Buletinul AFER nr. 2/2005

Detalii
Liniile ferate industriale se pot construi, modifica sau desfiinta numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
 
Lucrarile de constructie, modernizare, reparare si intretinere a liniilor ferate industriale se pot efectua numai de agentii economici autorizati de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER ca furnizori de servicii feroviare.
 
Orice interventie la liniile ferate industriale, care afecteaza zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice, este permisa unui operator economic numai daca acesta detine autorizatie de lucru in zona de siguranta si protectie a infrastructurii feroviare publice (obtinuta de la CNCF "CFR" SA) si este autorizat si detine un agrement tehnic emis de Autoritatea Feroviara Romana - AFER pentru tipul de lucrari necesar a fi executat.
 
Pentru lucrari de interventie la o LFI fara acces la infrastructura feroviara pe care se efectueaza transport feroviar public de calatori ori de marfa sau transport feroviar in interes propriu, care intersecteaza alte cai de comunicatii, autorizatia de lucru se emite de Autoritatea Feroviara Romana.
 
Cerintele tehnice si tehnologice privind desfasurarea transportului feroviar pe liniile ferate industriale sunt cuprinse in Regulamentul tehnic de exploatare aferent fiecarei linii.
 
Regulamentul tehnic de exploatare a unei linii ferate industriale, va fi intocmit de catre proprietarul liniei ferate industriale in conformitate cu Regulamentul de exploatare tehnica feroviara al Cailor Ferate Romane, se avizeaza de catre CNCF "CFR" - SA si se aproba de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si va contine datele prevazute la art. 13 si art. 14 din Anexa la HG nr. 2299/2004. Regulamentul tehnic de exploatare a unui grup de LFI cu mai multi proprietari, accesul efectuandu-se prin aceeasi LFI de tranzit cu racord la infrastructura feroviara publica, se intocmeste in comun de catre toti proprietarii si se inainteaza de oricare dintre acestia.
 
Regulamentul tehnic de exploatare a unei LFI fara acces la infrastructura feroviara se intocmeste de catre proprietar si se aproba de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.
 
Exploatarea liniilor ferate industriale se poate realiza de persoanele juridice care detin autorizatiile prevazute de lege pentru activitatile de gestionare a infrastructurii, manevra feroviara si transport feroviar, dupa caz.
 
Autorizatia de exploatare a LFI, care defineste activitatea de gestionare a LFI si de desfasurare a operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI, se elibereaza de AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, la solicitarea agentilor economici.
 
Autorizatia de exploatare a LFI stabileste modul de desfasurare a operatiunilor de transport feroviar pe LFI sau pe un grup de LFI cu mai multi proprietari, modul de avizare a evenimentelor feroviare, mijloacele tehnice utilizate pentru indepartarea urmarilor evenimentului feroviar, coordonarea manevrelor, derularea transporturilor cu marfuri periculoase, precum si modul in care se asigura accesul nediscriminatoriu al vehiculelor feroviare utilizate in cadrul operatiunilor de manevra sau de transport pentru detinatorii de LFI din amonte.
 
Solicitarea eliberarii autorizatiei de exploatare se adreseaza la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana de catre proprietarul LFI, iar acolo unde exista mai multe LFI care au acces la infrastructura feroviara publica prin aceeasi LFI de tranzit, solicitarea se va efectua cu informarea proprietarului LFI de tranzit.
 
Proprietarii de linii ferate industriale au obligatia sa permita accesul specialistilor Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane pentru a verifica periodic starea tehnica a liniilor ferate industriale si conditiile de desfasurare a transportului feroviar, in conformitate cu normele in vigoare.
 
AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va dispune inchiderea operativa a circulatiei feroviare pe o linie ferata industriala pe care s-a constatat un pericol pentru siguranta circulatiei sau pentru securitatea transportului feroviar.
 
Deschiderea sau redeschiderea circulatiei pe linia ferata industriala se va face cu avizul AFER prin Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane, numai dupa verificarea starii tehnice a acesteia.
 
Autorizatia de exploatare a LFI este valabila pe perioada nelimitata daca se respecta conditiile care au stat la baza acordarii acesteia si a obtinerii vizei periodice la 2 ani.
 
Daca constata nerespectarea cerintelor tehnice, tehnologice si de siguranta a circulatiei in gestionarea infrastructurii LFI si in desfasurarea operatiunilor de transport feroviar, incalcari grave si repetate ale reglementarilor specifice de gestionare/exploatare a LFI, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va suspenda sau va retrage autorizatia de exploatare a LFI.
 
Autorizatia de exploatare a LFI va fi suspendata intre 1 si 6 luni in cazurile prevazute la art. 21 din anexa 4 la OMTCT nr. 880/2005.
 
Autorizatia de exploatare a LFI va fi retrasa in cazurile prevazute la art. 22 din anexa 4 la OMTCT nr. 880/2005.
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va notifica in scris Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si gestionarului de infrastructura feroviara neinteroperabila, daca este cazul, despre cazurile de suspendare sau de retragere a autorizatiilor de exploatare a LFI.


Autorizarea transportului public cu metroul
Legislatie

Hoărârea guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar

Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători


Detalii

-Autorizarea statiilor de cale ferata
Legislatie

OMT nr. 340/28.06.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizarii acestora (cu modificarile si completarile ulterioare);


Detalii
Pentru efectuarea transportului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei, de securitate a transporturilor, si de protectie a mediului si pentru asigurarea calitatii serviciilor publice, statiile de cale ferata trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in normele tehnice specifice in vigoare.
 
Autorizatia permanenta de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata se elibereaza de catre AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana persoanelor juridice care detin statii de cale ferata prin care se atesta ca statia de cale ferata, pentru care a fost emisa autorizatia, indeplineste conditiile tehnice necesare desfasurarii transportului feroviar in conditii de siguranta.
 
Autorizatia permanenta este un document care se acorda pentru o perioada de 10 ani de la data eliberarii si este valabila in conditiile vizarii sale de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana la intervale de 2 ani.
 
Autorizatia provizorie de functionare din punct de vedere tehnic a statiei de cale ferata se elibereaza de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana statiilor de cale ferata care nu indeplinesc in totalitate conditiile prevazute in normele tehnice specifice in vigoare, fara a afecta insa efectuarea transportului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei, de securitate a transporturilor, de protectie a mediului si de asigurare a calitatii serviciilor publice. Autorizatia provizorie este un document care se acorda pentru o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire cu inca un an.
 
In perioada de valabilitate a autorizatiei Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana va verifica modul in care sunt indeplinite cerintele care au stat la baza eliberarii acesteia. In cazul in care se constata ca aceste cerinte nu mai sunt indeplinite, autorizatia poate fi suspendata.
 
Statia de cale ferata careia i s-a suspendat autorizatia poate functiona, pe perioada suspendarii autorizatiei, in baza unui program de eliminare a neconformitatilor, elaborat de catre detinatorul statiei si avizat de catre AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.
 
Incetarea suspendarii autorizatiei se va face in conditiile in care solicitantul face dovada eliminarii neconformitatilor mentionate in decizia de suspendare si a platii tarifului aferent.
 
Autorizatia poate fi suspendata pentru o perioada de maximum 2 ani. Daca in acest termen solicitantul nu face dovada eliminarii neconformitatilor mentionate in decizia de suspendare a autorizatiei, la propunerea AFER prin Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, ministrul transporturilor si infrastructurii va aproba prelungirea perioadei de suspendare sau incetarea activitatii statiei respective, dupa caz.